Innkalling til foresatte og innhold i møter

Forslag til muntlig eller skriftlig tekst, innkalling, innhold i 1. møte og 2. møte:

Innkalling til møte med foresatte når utageringen ser ut til å ha blitt et mønster.

Viktige poenger når man henvender seg:

 •  …. (navn) syns at en del situasjoner her på skolen er vanskelig for tiden. Når det blir vanskelig så viser det seg at han/hun ofte reagerer med å slå, sparke, annet (vær konkret).
 • Det er viktig at vi møtes raskt slik at vi kan prøve å finne ut av hvorfor ….(navn) stadig opplever situasjoner så krevende at han/hun får en slik reaksjon. Målet er at vi på skolen sammen med dere og ….(navn) skal finne ut av dette slik at det blir en bedre hverdag for …(navn). I dette møtet vil vi først og fremst prøve å finne ut av hva som er årsaken. Deretter må vi forsøke å finne gode tiltak slik at ….(navn) får det bedre med seg selv.
 • Dersom skolen har sett seg nødt til å iverksette midlertidige tiltak informeres dette om, samtidig som man sier at det ikke er sikkert det er dette som er riktig og dere må finne ut av det i fellesskap.
 • Vurder: Hva tenker dere, skal vi ha med ….(navn) i møtet? Vi på skolen har snakket med han/henne, men det er kanskje best at hun/han er med på vårt møte også?
 • Bli enige om dato og klokkeslett. 90 minutter gir rom for at alle får tid til å reflektere rundt hva som kan være årsak.

Skoleledelse vurderer så tidlig som mulig om saken krever tverrfaglig innsats. Ved tverrfaglig innsats kreves samtykkeerklæring.

 1. Møte - Innhold i analysemøtet:

Bruk tiden til å reflekter rundt hva som kan være årsaken til adferden. Ha samtykkeskjema med i møtet dersom det er aktuelt

 • Foresatte og eventuelt barn får den første tiden til å fortelle hvordan de har det, hva de tenker om utfordringen som pågår og om de har tanker om årsak.
 • Skolen lytter aktivt og kommer med sine refleksjoner når foresatte og barn har kommet med sine tanker.
 • Skolen forteller om eventuelt midlertidige tiltak som allerede er iverksatt i påvente av å avdekke årsak og etablere mer målrettede tiltak.
  • Vurder å bruke resultater fra Spekter (skånsomt).
  • Vurder å bruke resultat fra trigger-observasjon dersom man har fått brukt det over noen dager.
  • Vurder å bruke det eleven har sagt i samtale med en voksen på skolen i møtet.
  • Informerer om eventuelt 9A-saker knyttet til adferden.
 • Avtal hvordan og hvor hyppig det videre samarbeidet med foresatte skal være. Det er ikke heldig å avtale at lærer skal melde hver gang det har gått galt. Fast kommunikasjons dag hvor det også meldes om fine ting. Det er også viktig at foresatte melder dersom det har vært situasjoner eller episoder hjemme som kan influere på barnets skolehverdag
 • Ha samtykkeskjema klart og samtal om at det kan bli aktuelt med bistand fra hjelpetjenester
 • Avtal nytt møte hvor agendaen er å at skolen og hjemmet kommer med forslag til tiltak sett i lys av årsaksanalysen dere har i dette møtet.
 1. Møtet - Innhold i tiltaksmøtet:
 • Møtetid og sted er allerede avtalt.
 • Ideelt foreligger det samtykke og saken har fått en stafettholder. Relevant og tverrfaglig team er etablert. Om ikke annet avklares, er det aktuelt å jobbe tverrfaglig i saken.
  • Foresatte og eventuelt eleven inviteres til å starte med å si noe om hva de har tenkt etter forrige møte rundt årsak, og om de har begynt å tenke på mulige tiltak både hjemme og tips til skolen.
  • Skolen/stafettholder sier noe om årsaksforhold som man snakket om sist, og vurderinger man derfor har gjort med tanke på forslag til tiltak. Dersom midlertidige tiltak er iverksatt drøftes det hvordan disse har fungert.
  • Ellers gjøres det vurderinger på nivå 2 i samråd med evt. hjelpetjeneste hvordan møtet legges opp, og hvordan man legger en systematisk plan for videre steg.