Oppfølgingssamtale med voksen

Debrifing for voksne og etablere systematisk oppfølging:

Formål:

- Redusere psykisk belastning umiddelbart etter den traumatiske hendelsen.

- Forebygge utvikling av psykiske senskader.

Spilleregler:

 • Være romslige, akseptere at vi er forskjellige med forskjellig erfaringsbakgrunn.
 • Ikke dømme eller legge stein til byrden.
 • Fortrolighet og personlige opplysninger.
 • Vær hensynsfull.
 • Redelighet, ikke bidra med usanne opplysninger.
 • Selvorientert, de andre taler for seg selv.
 • Ikke notater / lydbånd / fotografering.

Tema i samtalen som ledes av en som ikke har vært involvert i hendelsen:

1. Rekonstruksjon av hendelsen, konsensusetablering, hindre konfabulering (husker noe som ikke er reelt).

2. Evaluering;

 • hva har fungert?
 • hva kan forbedres?
 • hvilke nye tiltak må etableres?

3. Normalisering av følelser som følge av unormal hendelse.

4. Forebygging;

 • justere arbeidsrutiner, utvikle organisasjonen.
 • individuell oppfølging, kollegastøtte.

Ledelsen sørger for systematisk oppfølging, for å etablere kollegastøtte og eventuelt å innhente profesjonell bistand avhengig av opplevd alvorlighetsgrad.