Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser sine egne barn.

Regler

  • Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn.
  • Undervisning som gis hjemme skal være tilsvarende undervisning som gis på skolen.
  • Elevens rett til spesialundervisning, vurdering og gratis skolemateriell bortfaller.
  • Eleven får ikke vitnemål med karakterer.

Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Foreldre må melde fra i god tid til skolen før de starter opp med undervisning av egne barn. Det er fordi det er viktig å planlegge det faglige innholdet og tilsynet før hjemmeundervisningen starter.

Tilsyn med undervisningen

Rektor har delegert ansvar for å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Det betyr at en ansatt ved skolen vil komme hjem til familien, for å se og vurdere hvordan hjemmeundervisningen foregår (2-4 ganger pr år).

Tilsynet kan inneholde:

  • Kartleggingsprøver
  • Samtale/muntlige prøver
  • Skriftlige prøver i aktuelle fag/fagområder
  • Vurdering av ulike elevarbeider
  • Samtale med foresatte
  • Innkalling til særskilte prøver

Skolen skriver rapport fra tilsynet med kopi til de foresatte.
 

Samarbeid skole - hjem

Hjemmeundervisning og tilsyn krever et godt samarbeid. Dersom skolen ikke får gjennomført tilsyn på en forsvarlig måte, eller kommer til at hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene for undervisningen, skal det fattes vedtak om at barnet skal gå i ordinær skole.
 

Utfyllende informasjon om privat hjemmeundervisning

I lov om grunnskolen og den videregående opplæringen blir privat hjemmeundervisning særskilt nevnt i §2-13 og §14-3.

Meld fra om privat hjemmeundervisning