Elevrådet

Elevrådet har en viktig funksjon for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven.

Tillitsvalgtrollen er viktig i forhold til læringsarbeidet og beslutninger som tas på gruppenivå. En av de tillitsvalgtes oppgaver kan være – i samarbeid med lærerne – å sikre at alle elever blir inkludert i beslutninger som tas. De tillitsvalgte kan sikre at elevene får informasjon om alternativer til det de er vant til, og de kan også påse at elevene opplever elevmedvirkning i læringssituasjonene og bringe eventuelle mangler videre til elevrådet.

Forskningen viser at elever som synes elevrådet gjør et godt arbeid, også er motiverte. Et viktig tiltak i denne forbindelse er å sørge for at elevene tar valget av elevrådsrepresentant seriøst. Videre er det viktig at Elevrådet ikke kun arbeider med saker som er av sosial karakter. Det må også ha innflytelse på saker som angår elevenes læring. Skoleledelsen har et spesielt ansvar når det gjelder å sette av tid til å møte Elevrådet.