Foreldreråd/Foreldrekontakt.

Opplæringsloven (§ 11-4) slår fast at det skal være et foreldreråd på hver grunnskole. Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrekontaktene er representanter for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med kontaktlærerne de øvrige lærerne om å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring. Foreldrekontakten har også en rolle i samarbeidet med skolen om læringsinnholdet, om læringsmetoder i de ulike fagene, om organisering av undervisningen og kvalitetsutvikling. Hver vår velges 5 foreldrekontakter til hvert trinn. Samtidig velges det en representant til FAU.