Fravær - Foresattes rettigheter og plikter

Foresattes rettigheter og plikter ved elevfravær.

Dokumentert fravær er:

 • Fravær i henhold til permisjon utstedt av skolen eller AMS (Administrativ stab Oppvekst og kunnskap)
 • Fravær av helsemessige grunner, der foresatte har meldt fra til skolen
 • Fravær der eleven har legeerklæring
   
 1. Det er foresattes ansvar å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer.
 2. Ved sykdom skal foresatte sende melding til kontaktlærer i løpet av første fraværsdag.
 3. Foresatte plikter å følge med på elevens fravær i SAS (skole administrativt system). Feil i føring av fravær skal meldes til kontaktlærer senest innen 10 skoledager.
 4. Dersom det er mulig, skal foresatte melde og dokumentere elevens fravær på forhånd. Søknad om permisjon behandles av AMS (Administrativ stab Oppvekst og kunnskap) – se Retningslinjer om permisjon fra opplæringen i Færder kommune.
  Søknad om veferdspermisjon for en dag sendes på e-post til kontaktlærer.
 5. Ved sykefravær over 10 dager skal foresatte legge frem legeattest eller annen sakkyndig uttalelse.
 6. For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan foresatte sende skriftlig krav til skolen om at elevens fravær jf. punkt a. og b. ikke blir ført på vitnemål, dersom det dokumenteres av fraværet skyldes: Helse og velferd (kun fravær fra fjerde fraværsdag kan strykes – med unntak for dokumentasjon av kronisk sykdom/funksjonshemming).
  Det kan kreves fratrekk på vitnemål for innvilget permisjon jf. opplæringslova § 2 – 11 (se  kommunale føringer Retningslinjer om permisjon fra opplæringen i Færder kommune).  
  Krav om fratrekk på vitnemål bør fremmes innen 2 uker etter fraværet.
 7. Foresatte kan kreve at årsaken til elevens fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet, dersom det legges frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen to uker etter fraværet, og sendes til
  Færder kommune - Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy.

Ikke dokumentert fravær:

 • Fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
 • Fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for

Elever som ikke møter til undervisningen skal skrives ut av skolen etter 10 dagers udokumentert fravær. Rektor følger opp mot barnevern og PPT ved status Ikke møtt – se egen rutine i Kvalitetslosen. AMS følger opp Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold.