Søknad om permisjon fra opplæring i Færder kommune

Før du søker permisjon fra undervisningen må du lese retningslinjene for permisjon. For søknad om permisjon fra opplæringen benyttes fortrinnsvis elektronisk skjema på kommunens nettsider som du finner nederst på denne siden.

Retningslinjer for permisjon fra opplæringen i Færder kommune

(gjelder fra 01.03.19)

1. Søknad om permisjon skal være kommunen i hende minimum tre uker før planlagt fravær, med mindre søknaden gjelder uforutsette hendelser som dødsfall, alvorlig sykdom/skader el. Det skal ikke søkes om permisjon dersom fraværet er helserelatert som for eksempel behandling ved sykehus, opphold på kompetansesenter og opphold knyttet til rekreasjon/rehabilitering. Slikt fravær avtales direkte med skolen.

2. Det er kun elevens foresatte som kan søke om permisjon fra opplæringen.

3. Elevene har skolerett, men også skoleplikt (opplæringsloven § 2-1). Når foresatte søker om permisjon for eleven, påtar de seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet. De må selv ta ansvaret for at elevene holder seg à jour med det klassen gjør.

4. Søknad om permisjon behandles av adm. stab oppvekst og kunnskap (AMS). Kontaktlærer behandler søknader om velferdspermisjon (se pkt. 8) for inntil en dag. Eventuell klage på vedtak sendes rektor ved skolen.

5. Ved fravær ut over to uker (10 skoledager), skrives eleven ut av skolen. Lenke til eget skjema ligger nederst i artikkelen.

6. Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen eleven mister under permisjonen (avkortning av opplæringen). Dette gjelder også spesialundervisning forholdsvis, selv om den er gitt som årstimer. Foresatte har ansvar for opplæringen i den perioden elevene har permisjon.

7. Det kan gis permisjon for å delta på feriereiser. Søknaden skal begrunnes. Det vil i hovedsak ikke gis permisjon til flere feriereiser i løpet av et skoleår.

8. Det kan innvilges permisjon ved spesielle anledninger som for eksempel begravelser, bryllup, konfirmasjoner, opptaksprøver etc. I tillegg til selve anledningen, kan det gis permisjon til nødvendig reisetid.

9. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke kan innvilges permisjon i inntil to dager i forbindelse med religiøse høytidsdager. Det kan ved spesielle anledninger gis permisjon til nødvendig reisetid

10. Det bør unngås å søke om permisjon i perioder som nevnt under:

11. Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

12. Innvilgelse av søknad om permisjon forutsetter at kommunen finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom. Elevens permisjons/fraværshistorikk kan ha betydning for om permisjon innvilges eller ikke.

13. Ved spesielt tungtveiende begrunnelse kan det - i tråd med opplæringsloven § 2-11 - innvilges permisjon i inntil to uker.

Søknader behandles individuelt og det fattes enkeltvedtak med klageadgang.

Søknadskjema permisjon fra undervisning

Skjema for utskriving fra skolen ved fravær utover 10 skoledager