SFO priser og betalingsreglement

Priser på SFO 1. trinn med gratis kjernetid fra 01.08.2022

Høsten 2022 innføres 12 timer gratis kjernetid for 1.trinn i SFO. Gratis kjernetid utgjør 12 timer av full SFO-plass. Kommunestyret i Færder kommune har vedtatt at det ikke skal betales for kost på SFO for 1.trinn.

1. klassinger kan også velge kun gratis kjernetid. Det er opprettet egen plass for de som ønsker å kun benytte gratis kjernetid som er fra skoleslutt til klokken 16:00.

Husholdninger som har inntekt før skatt som er under inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling for SFO vil få tilbud om full SFO-plass (5/5 plass) gratis dersom det er behov for dette. Se mer informasjon og søk om redusert foreldrebetaling her.

Innføring av ordningen forutsetter at Stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslov og at ordningen tas inn i Færder kommune sine vedtekter.

SFO-priser 1. trinn
Plasstype (1. trinn) Pris per måned (1. trinn) Kost
Gratis 12 timer (fra skoleslutt til 16:00) kr. 0,- kr. 0,-
5/5 plass kr. 1.619,- kr. 0,-
3/5 plass kr. 1.098,- kr. 0,-
Morgenplass uke* kr. 494,- kr. 0,-
Ettermiddagsplass uke* kr. 1.314,- kr. 0,-

Priser på SFO 2.-4. trinn fra 01.01.2022

SFO priser 2.-4. trinn
Plasstype Pris per måned Kost
5/5 plass kr. 3.462,- kr. 133,-
3/5 plass kr. 2.350,- kr. 79,-
Morgenplass uke* kr. 1.058,- kr. 54,-
Ettermiddagsplass uke* kr. 2.812,- kr. 79,-

* NB! Morgenplass uke og ettermiddagsplass uke kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er 
ikke mulig å kombinere med 3/5 plass. 

30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn.

Bruk av morgenplass/ettermiddagsplass og gratis kjernetid 1.trinn når skolen er stengt 

Morgen plass: Fra åpningstid på SFO til skoleslutt (tidspunktet når eleven vanligvis slutter på skolen). 

Ettermiddagsplass: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til stengetid på SFO.

Gratis kjernetid: Fra skolestart(tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til kl. 16:00.

Oppsigelse og endring 

Oppsigelsestiden er minimum to måneder, gjeldende fra den første i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars må det betales ut skoleåret. 

Det kan søkes om endring av SFO plass gjennom skoleåret. Søknaden må sendes inn minimum to måneder før endringen ønskes. Endringer gjøres gjeldende fra den første i måneden.