SFO priser og betalingsreglement

Priser på SFO 1. og 2. trinn med gratis kjernetid fra 01.08.2023

Høsten 2022 ble det innført 12 gratis timer for 1.trinn på SFO, dette videreføres skoleåret 2023/2024 både for 1.trinn og 2.trinn. Kommunestyret i Færder kommune har vedtatt at det ikke skal betales for kost på SFO for 1.trinn skoleåret 2022/2023.

12 timer gratis på SFO trekkes fra på de eksiterende plassene på SFO. Det faktureres på følgende måte:
Full oppholdsbetaling - eventuell inntektsmoderasjon - eventuell søskenmoderasjon - 12 timer gratis = betaling for plassen.

1. og 2. klassinger kan også velge kun 12 timer gratis plass. Det er opprettet egen plass for de som ønsker å kun benytte 12 timer gratis plass. Denne plassen vil være fra skoleslutt til klokken 16:00.

Husholdninger som har inntekt før skatt som er under inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling for SFO vil få tilbud om full SFO-plass (5/5 plass) gratis dersom det er behov for dette. Se mer informasjon og søk om redusert foreldrebetaling her.

SFO-priser 1. trinn (og 2.trinn fra 01.08.23 )
Plasstype 1. trinn (og 2.trinn fra 01.08.23) Pris per måned 1. trinn (og 2.trinn fra 01.08.23)
Gratis 12 timer (fra skoleslutt til 16:00) kr. 0,-
5/5 plass kr. 1.687,-
3/5 plass kr. 275,-
Morgenplass uke* kr. 0,-
Ettermiddagsplass uke* kr. 809,-

Bruk av morgenplass/ettermiddagsplass og gratis kjernetid 1.trinn (og 2.trinn fra 01.08.23) når skolen er stengt 

Morgen plass: Fra åpningstid på SFO til skoleslutt (tidspunktet når eleven vanligvis slutter på skolen). 

Ettermiddagsplass: Fra skolestart (tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til stengetid på SFO.

Gratis kjernetid: Fra skolestart(tidspunktet eleven vanligvis starter på skolen) til kl. 16:00.

Priser på SFO 2.-4. trinn fra 01.01.2023

SFO priser 2.-4. trinn
Plasstype Pris per måned Kost
5/5 plass kr. 3.607,- kr. 144,-
3/5 plass kr. 2.449,- kr. 86,-
Morgenplass uke* kr. 1.102- kr. 59,-
Ettermiddagsplass uke* kr. 2.930,- kr. 86,-

* NB! Morgenplass uke og ettermiddagsplass uke kan kun benyttes for 5 dager i uken. Det er ikke mulig å kombinere med 3/5 plass eller gratis 12 timer plass. 

Søskenmoderasjon

  • Du betaler 70 % for barn nr. 2
  • Du betaler 50 % for barn nr. 3 eller flere

Retningslinjer for søskenmoderasjon

  • Søskenmoderasjonen gjelder på tvers av barnehage og SFO fra 01.08.2023. 
  • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger

Oppsigelse og endring 

Oppsigelsestiden er minimum to måneder, gjeldende fra den første i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars må det betales ut skoleåret. 

Det kan søkes om endring av SFO plass gjennom skoleåret. Søknaden må sendes inn minimum to måneder før endringen ønskes. Endringer gjøres gjeldende fra den første i måneden.