Vedtekter for SFO

Skolefritidsordningen er et tilsyns- og omsorgstilbud for barn før og etter skoletid. Gjennom lek, kultur- og fritidsaktiviteter skal skolefritidsordningen stimulere til vekst og utvikling i trygge omgivelser i nært samarbeid med hjemmene.

1. Eierforhold

De kommunale skolefritidsordningene eies og drives av Færder kommune etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret og etter § 13-7 i Opplæringsloven med forskrifter.


2. Målgruppe og formål

SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7. årstrinn. Ordningen skal legge til rette for barns behov for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, samt sosial læring. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.


3. Opptaksmyndighet

Hovedutvalg for Oppvekst og kunnskap har ansvaret for forvaltningen av de kommunale skolefritidsordningene. Rådmannen er opptaksmyndighet. Rådmannen kan delegere denne myndigheten videre.
Ved klage på avslag om opptak er klagenemnda i kommunen klageinstans. Forvaltningslovens regler om klagefrist gjelder.


4. Opptakskriterier

I utgangspunktet får alle barn på 1. – 4. årstrinn plass etter søknad.
Barn med spesielle behov på 5. – 7. årstrinn kan få plass etter søknad.


5. Opptak, endring av plass og oppsigelse av plass

Innmelding til SFO, endring av plass og oppsigelse av plass skjer i Foresatteportalen. Det kan søkes om plass gjennom hele året. Barn som har fått plass i SFO, beholder denne til og med 4. trinn eller til plassen sies opp i Foresatteportalen.
Oppsigelsestiden er minimum to måneder og gjelder fra den første i måneden. Dersom plassen sies opp etter 1. mars må det betales ut skoleåret.
Endringer gjøres gjeldende fra den første i måneden med minimum to måneders varslingstid.


6. Betaling

Betaling for opphold skjer hver måned til økonomiseksjonen i Færder etter betalingssatser som fastsettes av kommunestyret. Betaling for mat kommer i tillegg til betaling for opphold.  Det betales for 11 måneder per år. Det er mulig å søke redusert oppholdsbetaling basert på husstandens inntekt. Dette gjøres på eget skjema på kommunens hjemmesider.

Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller flere. Barnet med størst SFO-tilbud betaler full sats. Ved likt SFO-tilbud til søsken, betaler det eldste barnet full sats. Moderasjonen omfatter søsken som er registrert bosatt på samme adresse. Det serveres mat i kommunale skolefritidsordninger og foreldrene betaler matpenger i tillegg til foreldrebetaling. Prisen for mat følger selvkostprinsippet og satsen justeres årlig av kommunestyret.

Aktiviteter og tilbud i SFO skal følge gratisprinsippet slik det praktiseres i skolen.


7. Leke- og oppholdsareal

SFO i Færder kommune skal ha forsvarlig leke- og oppholdsareal som er godkjent av helsemyndighetene. SFO bruker skolens lokaler ute og inne. Disponering og sambruk med skolen avgjøres av rektor.


8. Bemanning og ledelse

Rektor er administrativ og faglig leder. Bemanning i skolefritidsordning beregnes etter påmelding per 1. mai. Det er rektor som fordeler og organiserer den ressurs skolefritidsordningen disponerer, ut i fra lokale forhold.


9. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

SFO gir et tilbud fra 07:00 – 17:00 mandag til fredag på Lindhøy skole.
SFO gir et tilbud fra 07:15 – 16:45 mandag til fredag på de andre barneskolene.
 

Ferie
Skolefritidsordningene holdes stengt julaften, romjulen, i påsken, og fire uker i juli.
 

Planleggingsdager
Skolefritidsordningene holder stengt 3 kurs- og planleggingsdager. Planleggingsdagene i SFO skal være sammenfallende med skolens planleggingsdager/fridager.
Foresatte vil bli orientert om planleggingsdagene for neste skoleår senest 1. mai.


10. Plasstilbud

Bruk av plass i skolefritidsordningen defineres i forhold til dager, ikke timer per dag for ordinære plasstyper. I tillegg tilbys en plasstype som gjelder bruk av SFO henholdsvis kun på morgener og en plasstype som gjelder bruk kun på ettermiddager. Morgenplass og ettermiddagsplass kan ikke deles opp på enkeltdager, og tilbys kun som alternativene morgenplass uke og ettermiddagsplass uke.
For barn med plass tre dager per uke gjøres det avtale om faste ukedager når barnet er i SFO. Faste avtaler kan gjøres for perioder på to uker slik at det kan dreie seg om ulike dager i hver av ukene.


11. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle som arbeider i SFO, er tilknyttet SFO eller forvalter SFO-saker er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Ansatte i SFO har meldeplikt og opplysningsplikt overfor barneverntjenesten, jf. Lov om barneverntjenester §§ 4-10, 4-11 og 4-12 og Opplæringsloven §§ 15-3, 15-4.


12. Forsikring

Barn i SFO er forsikret på samme måte som barn i grunnskolen.


13. Politiattest

Alle som ansettes eller vikarierer i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest, jf. Opplæringsloven § 10-9.