Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Færder kommune

Vet du hvor mange kilometer sykkelveg det er i Færder kommune? Eller hvor mange som pendler ut eller inn av kommunen for å komme seg på jobb? Visste du at det bor representanter for rundt ett hundre land her, eller at Færder er den største grønnsaksprodusenten i fylket? Dette og mye mer kan du finne i oversiktsdokumentet.

Hvorfor har kommunen laget et oversiktsdokument?

For at kommunen skal kunne sette inn tiltak som har god effekt på helsen i befolkningen, trengs det kunnskap om hva som påvirker helsen. Noen faktorer skal styrkes, andre bør minimeres eller fjernes. Folkehelseloven pålegger kommunen å ha en oppdatert oversikt, og loven presiserer hva slags informasjon som skal hentes inn. Oversikten skal vise hvordan det er i Færder kommune, og sammenligner forholdene med andre kommuner, fylket og landet når det er relevant. Fordi Folkehelseloven understreker at kommunen skal være spesielt oppmerksom på forhold som kan gi sosiale helseforskjeller, belyses både årsakssammenhenger og utfordringene med å nyttiggjøre seg informasjon som kan styrke helsa.

Oversiktsdokumentet finnes i to versjoner; en kortversjon og en lengre med mer utfyllende informasjon. I begge utgavene finner du opplysninger om befolkningssammensetning; oppvekst og levekårsforhold; fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø; skader og ulykker; helserelatert atferd og helsetilstanden i kommunen.

Hvordan kan vi stole på opplysningene?

Kunnskapskildene til oversiktsdokumentet skal etter Folkehelseloven være fra statlige myndigheter, kommunens helse- og omsorgstjenester og lokalkunnskap om faktorer og utviklingstrekk som kan virke inn på befolkningens helse. Kildehenvisningen i dokumentet viser at også andre kilder er benyttet. Temaene som belyses samsvarer med indikatorer for folkehelsearbeidet fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes folkehelseavdeling.

Vilde Kværne Stangeland
Rådgiver
E-post
Telefon 41 54 69 04