Hva er folkehelse?

Folkehelse er helsen i en befolkningsgruppe. Helsetilstanden gjenspeiler blant annet leveår, sykdom og skade, aktivitet og deltakelse, kosthold, økonomi og utdanning.

Folkehelse gjenspeiler befolkningens valg for å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme helse. En rekke faktorer påvirker folkehelsen, for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet, sosiale faktorer, rusmidler, støy, drikkevann og miljøgifter.

Lov om folkehelse: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

Hva er folkehelsearbeid

Det overordnede målet for folkehelsearbeid er flere leveår med god helse samt å redusere sosiale ulikheter i helse.  Folkehelse handler om forebygging og retter seg mot befolkningen som gruppe, ikke enkeltindividet. Tiltak for å bedre befolkningens helse kan handle om oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Folkehelsearbeid er samfunnsutvikling – vi må tenke helse i alt vi gjør. Å styrke folkehelsen i kommunen handler om å rette innsatsen der virkningen kan ha størst effekt og gevinst. Forebyggende arbeid må sees i et lengre tidsperspektiv. Alle sektorer i kommunen er ansvarlig for å yte sin del av folkehelsearbeidet. Den som har virkemidler har ansvar, uavhengig av sektor (Meld. St. 34, punkt 8.2.1).

Fem prinsipper for folkehelsearbeid

Fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet:

  1. Utjevne sosiale helseforskjeller: Mange faktorer bidrar til å skape og opprettholde sosiale forskjeller i helse. I hovedsak er det sosiale betingelser som påvirker helse, ikke omvendt. Når de systematiske forskjellenes årsak er å finne i samfunnets ressursfordeling, har fellesskapet ansvar for å påvirke fordelingen mer rettferdig. Det er nødvendig med en kombinasjon av universelle ordninger og målrettede tiltak mot spesielt utsatte grupper.
  2. Helse i alt vi gjør (Health in All Policies): Dette er kjernen i alt folkehelsearbeid. Befolkningens helse skal ivaretas på tvers av sektorer. Ansvaret for befolkningens helse legges derfor til kommunen som sådan, ikke til helsetjenesten. Kommunen skal vurdere konsekvensene av egen virksomhet for befolkningens helse. Forebyggende tiltak skal iverksettes i den sektoren og med de virkemidlene som er mest effektive.
  3. Bærekraftig utvikling: Dagens behov skal imøtekommes uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners behov. Samfunnsutviklingen skal sikre grunnleggende behov over tid. God helse bidrar til å sikre en frisk og produktiv befolkning som kan bidra til økonomisk vekst og velstandsutvikling.
  4. Føre-var: Det kan være usikkerhet om forholdet mellom eksponering og helseeffekt, eller mellom tiltak og helseeffekt. Ved fastsettelse av normer er det tilstrekkelig at det er sannsynlig at en eksponering eller et tiltak kan medføre fare for helseskade. Det er ikke krav om vitenskapelig sikkerhet. Føre-var-prinsippet forutsetter ikke at risikoen skal være lik null, men at den skal være akseptabel.
  5. Medvirkning: Medvirkning kan stimuleres gjennom å styrke sosiale ressurser og bedre materielle levekår. Folkehelseloven knytter kommunens folkehelsearbeid til bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven. Involvering av frivillige organisasjoner er sentralt for å sikre medvirkning i folkehelsearbeidet, og kommunen er pålagt å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Folkehelseforum

Færder kommune organiserer sitt folkehelsearbeid gjennom et tverrsektorielt sammensatt folkehelseforum som ledes av folkehelsekoordinator. Forumet skal bidra til at folkehelse fremmes innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Folkehelseforumet skal også bidra til at kommunen medvirker til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Folkehelseforumet kan medvirke gjennom blant annet råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Forumet sitter i en periode på to år.

Vilde Kværne Stangeland
Rådgiver
E-post
Telefon 41 54 69 04