TrygghetsNett

TrygghetsNett er en tjeneste for pårørende til; hjemmeboende med slag og hjemmeboende med demens. TrygghetsNett gir deg kontakt med andre pårørende i samme situasjon. Du får tilgang til en lukket Facebookgruppe der du kan kommunisere med andre deltagere og få tilgang til oppdatert fagstoff. Du kan delta på jevnlige sosiale nettverksmøter.

Betingelser for bruk av TrygghetsNett

Personopplysninger

Beskyttelse av privatlivet er et sentralt element i bruken av TrygghetsNett. Helsepersonell har strenge regler å følge når det gjelder personopplysninger til pasienter, og helsepersonell er underlagt juridisk taushetsplikt.
Som pårørende har du ingen juridisk taushetsplikt å forholde deg til, men TrygghetsNett ønsker å presisere at du har en moralsk taushetsplikt du bør ta hensyn til.
Behandling av personalopplysninger vil skje i full overensstemmelse med gjeldende lover.
I de fleste tilfeller vil personopplysninger utelukkende kunne videreformidles med ditt samtykke.

Etikk

TrygghetsNett forbeholder seg retten til å fjerne materiale som kan være upassende, støtende, injurierende, faktafeil eller annet materiale som etter TrygghetsNetts vurdering kan oppfattes motstridende til god moral og etikk.

Språkbruk

Upassende og støtende språkbruk kan føre til advarsel til deltaker, og ev. opphør av tilgang til TrygghetsNett.

Juridisk

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Kvalitetssikring av fagstoffet

Fagstoffet som det linkes til gjennom Trygghetsnettet har et kvalitetssikret innhold.

Ansvar

TrygghetsNett kan ikke gjøres ansvarlig for skader som er en konsekvens av bruken/misbruket av innholdet i TrygghetsNett.

Krav til teknisk utstyr

For å kunne delta i Facebookgruppen må du ha en datamaskin med internett-tilgang og/eller en smarttelefon.

Hvordan bli bruker av TrygghetsNett?

Du kan ta kontakt med kommunenes kontaktperson for å få opplysninger om kriterier for deltakelse i TrygghetsNett. Ønsker du og se hvordan TrygghetsNett fungerer, kan du få tjenesten presentert, og muligens kan du møte en annen deltaker som kan gi deg informasjon og dele sine erfaringer med deg.

Kontaktperson:

Ingvild Aasen, tlf.: 91 63 65 99
E-post: ingvild.aasen@faerder.kommune.no

Aktuelle lenker