Ledsagerbevis

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis.

​​​​Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser.

Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet på personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende, med behov for bistand for å kunne delta på offentlige arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer
  • Allergier

Det er ingen lovfestet individuell rett til ledsagerbevis.​
Nedre aldersgrense for søker er normalt 8 år, men ingen øvre aldersgrense.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Den som har behov for ledsagerbevis, kan søke sin kommune om dette. I søknadsprosessen er det en fordel å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Søknadsprosessen vil en finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende seg til kommunen. Ta kontakt med din kommune for nærmere veiledning.

Beslutter kommunen å innvilge søknad på ledsagerbevis, skal dette gjøres gjennom et enkeltvedtak som beskriver omfanget av tjenesten og hvordan den kan organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som beskriver kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for ledsagerbevis fås ved henvendelse servicesenteret, Tinghaugveien 16 eller ved å skrive ut skjemaet her.

Klageadgang

Kommunens avgjørelse om ledsagerbevis kan påklages. Kommunen skal da gi veiledning i hvordan det kan klages.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Dit kan man henvende seg dersom man har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Informasjonen er hentet ut i fra Helsedirektoratets nettside helsenorge.no - du kan lese mer om ledsagerbevis på denne siden: https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/ledsagerbevis