Parkeringstillatelse for forflytnings­hemmede (HC-kort)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer med et særskilt behov for parkeringslette. Regelverket er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 • Er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslette på et eller flere konkrete steder, hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vesentlig nedsatt forflytningsevne.
 • Både den medisinske betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

Søknaden må inneholde:

 • Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Konkrete steder (nøyaktige adresser) som utgjør behov for parkeringslette.
 • Et bilde i passfotostørrelse.
 • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse. Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med egen parkeringstillatelse for dette. Parkeringstillatelse tildeles kun når den som transporteres ikke kan forlates alene mens bilen flyttes.

Hva får du?

Med parkeringstillatelse for forflytnings­hemmede (HC-kort) kan du parkere på:

 • parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
 • offentlige parkeringsplasser med avgift, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Les mer om kommunens parkeringsplasser her.

Krav til søker

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring (PDF, 253 kB) som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 • Dette må du ha med i søknaden:
 1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
 2. Kopi av førerkort
 3. Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år

Eller:

Søknad og ev. ettersending av dokumenter sendes til:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Hva skjer videre?

Du får svar per brev om du får innvilget parkeringskort for forflytningshemmed eller om du får et avslag. Dersom din søknad blir innvilget blir kortet sendt hjem til deg i posten, derfor er det viktig at du leverer med et bilde når du sender inn søknad.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden behandles hos Færder kommune. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Det er tre ukers saksbehandlingstid. Behandlingstiden gjelder fra mottaksdato hos saksbehandler i kommunen, og ikke når søknaden er sendt fra søker. Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. 

Parkeringsbeviset

Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når de forhold (ikke lenger gyldig førerkort, mer gangfør o.l.) som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Ved tapt/mistet parkeringsbevis

Har man mistet parkeringskortet må dette meldes til politiet. Ved tilsending av tapsmelding og nytt bilde kan det utstedes nytt kort.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • På plasser reservert for andre brukergrupper.
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene