Bierverv/annet lønnet arbeid

Hovedmålsettingen for etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet og mistanke om korrupsjon. Færder Kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i kommunen.

Kommunens ansatte kan ikke inneha ekstraverv, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som er uforenlig med arbeidet i kommunen eller kommunens legitime interesser, eller som er egnet til å svekke tilliten til kommunen.

Jfr. arbeidsreglementets § 17, som har følgende bestemmelse om annet lønnet arbeid:

«I tilfeller der en ansatt innehar eller påtar seg bistilling i annen offentlig eller privat virksomhet, eller selv har eller vil etablere privat næringsvirksomhet, skal det søkes om tillatelse fra virksomhetsleder. Eventuell tillatelse skal gis skriftlig.

Slike funksjoner må ikke komme i strid med Færder kommunes etiske retningslinjer eller habilitetsreglene i Forvaltningsloven (fvl).

Eventuelt annet lønnet arbeid må ikke være av et slikt omfang at det kan gå ut over den ansattes arbeidsytelse i kommunen.

Ved eventuell overgang til annen stilling i kommunen, plikter den ansatte å ta forholdet om annet arbeid opp på nytt.

Dersom du har bierverv/annet lønnet arbeid må du fylle ut søknadskjema som du finner nederst på denne siden.

Søknad/godkjenning av bierverv/annet lønnet arbeid