Retningslinjer for bruk av IT i Færder kommune

Formål: Ivareta kommunens strategi for informasjonssikkerhet med tilhørende internkontroll. Gi ansatte og andre brukere nødvendig informasjon for å kunne ta ansvar for bruk av kommunens IKT1)-løsninger.

Regler og retningslinjer er viktig for å sikre riktig bruk og god utnyttelse av IKT. Reglene er tilgjengelige for alle brukere på kommunens intranett og kvalitetssystem Kvalitetslosen. Brukeren skal før tilgang til Færder kommunes interne IKT-tjenester undertegne på at vedkommende er kjent med reglene og retningslinjene for bruk av IKT i Færder kommune og vil respektere disse, jfr. pkt 2.1 og 2.2 i dette dokument.

Behandling av e-post skal til en hver tid følge Datatilsynets retningslinjer for bruk, lagring, sletting og tilgjengeliggjøring. Se Kvalitetslosen, Prosedyre E-post. Arkivverdig e-post skal behandles som ethvert annet arkivverdig dokument iht. Arkivloven med forskrifter. Utveksling av sensitiv- eller konfidensiell informasjon skal ikke foregå ved bruk av e-post. Sensitiv informasjon skal utveksles via kanaler/programmer som er utviklet for dette. E-post er ikke sikker forsendelse, sjekk at viktig e-post er kommet frem til mottaker! Be om bekreftelse. E-post er ikke alene juridisk bindende.

Regler og retningslinjer for IKT-området skal informere ansatte om de obligatoriske regler innenfor bruk av IKT.

Omfang

Gjelder for alle ansatte i Færder kommune og andre brukere av Færder kommunes interne IKT-tjenester, heretter kalt brukere.

Regelverk

  • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med forskrifter
  • Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)
  • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  • Straffeloven
  • Arkivloven
  • Helseregisterloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Aktuelle særlover
  • Datatilsynets retningslinjer

Brukerstøtte

Ta kontakt med ”IT-hjelp” ved problemer / spørsmål ang. IKT. Ved spørsmål av sikkerhetsmessig karakter henvender du deg til systemansvarlig for systemet eller til IKT v/sikkerhetsansvarlig.

Brukerstøtteportalen

1)IKT (Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi og IT (Informasjonsteknologi) betyr i praksis det samme. Begge forkortelser blir benyttet om hverandre i faglitteratur, offentlige utredninger og dokumenter. Regler for bruk av IKT-utstyr.

Ved signering av arbeidsavtale bekrefter du å ha lest og godkjent regler og retningslinjer for bruk av IKT-utstyr i Færder kommune, og er klar over de forpliktelser dette innebærer. Du forplikter ved signering av arbeidsavtale til å gjøre deg kjent med, de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, for bruk av IKT i Færder kommune.