Varslingsplakaten

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd eller annen uetisk eller kritikkverdig atferd, mobbing, brudd på etiske- eller interne retningslinjer,

Varsling er positivt

Varsling bidrar til kvalitetssikring av virksomheten vår og til oppmerksomhet vi ønsker omkring etisk atferd i kommunen.

Ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Færder kommune og skal ikke straffes eller utsettes for andre utilbørlige reaksjoner.

Du har rett til å varsle

Loven gir deg rett til å varsle. Ansatte oppfordres til å benytte denne retten dersom kritikkverdige forhold oppdages.

Varslingens form

For din og kommunens del bør alle varsler formuleres skriftlig og sendes varslingssekretariatet elektronisk. Av hensyn til forsvarlighetskravet bør varslingen formuleres saklig og nøkternt

Oppfølging av varsling

Kommunens varslinssekretariat er mottaker av alle varsler, vurderer og fordeler varslene avhengig av problemstilling og mottaker.

 • Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.
 • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

Ledelsen har ansvar for å ta vare på både varsleren og den som eventuelt er rammet av varselet eller kritikken.

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men åpenhet vil sikre bedre saksbehandling. Varslerens identitet skal uansett behandles med fortrolighet og ikke gjøres kjent uten varslerens samtykke.

Hvordan kan du varsle?

Varsling skal skje forsvarlig. Med det menes at intern varsling bør være forsøkt før eventuell offentlig varsling. Varsling til offentligheten eller media er likevel forsvarlig hvis intern varsling ikke fører frem, eller dersom intern varsling ikke fremstår som hensiktsmessig for varsleren.

Det er alltid forsvarlig å varsle:

 • Varsling elektronisk via Kvalitetssystemet er forsvarlig.
 • Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, er alltid forsvarlig.
 • Varsling manuelt via e-post, skjema eller skriv, er forsvarlig.

Hvis arbeidstaker har varslingsplikt:

I noen tilfeller har arbeidstaker plikt til å si fra / varsle, i følge lov eller forskrift – f.eks. AML § 2-3. Varsling i samsvar med slik plikt vil alltid være riktig og lovlig.

Ekstern varsling

Færder kommune har lagt til rette for å varsle internt på en god måte. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlig tilsyn med relevante saker.

Før varsling til media om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal arbeidstaker særlig vurdere:

 • Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold?
 • Er det hensiktsmessig å si fra internt først?
 • Har andre utenfor kommunen berettiget interesse av å få vite om forholdene?

Tilgjengelig i Kvalitetssystemet:

 • HMS-prosedyre for varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold
 • Mulighet for elektronisk varsling i avvikssystemet.
 • Mulighet for manuell varsling via eget skjema.