Endring av arealplan

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, eller blir opphevet.

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

Enkelte endringer av reguleringsplan kan behandles etter de forenklede saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd. Det er kommunen som avgjør om kriteriene for slik forenklet saksbehandling er oppfylt.

Større endringer behandles som privat planforslag.

 

Endring av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel revideres ca. hvert 4. år i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Håndtering av innspill til endringer i kommuneplanens arealdel avklares ved varsel om planoppstart. Les mer om revisjon av kommuneplanens arealdel.