Krav til elektronisk søknad

Dersom du ønsker å scanne din byggesøknad som PDF-filer og sende den inn pr. e-post, må oversendelsen deles opp iht. Standard Norges byggblankett 5174:

 • Søknad
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)
 • Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (plan- og bygningslovens kap. 19)
 • Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)
 • Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom
 • Tegninger (se kravspesikasjon til tegningsdokumentasjon (PDF, 109 kB))
 • Redegjørelser/kart
 • Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Andre vedlegg

Søknaden kan ikke registreres og behandles før den innsendes oppdelt på denne måten.