Dette krever ikke søknad

Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Noen mindre tiltak behøver du ikke søke kommunen om. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

Viktig å passe på

  • Unntaket gjelder ikke dersom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser. F.eks. må du søke om tiltak i bygge- og anleggsforbudsonene langs vann og vassdrag. Tilsvarende gjelder for strandsonen
  • Tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift eller arealplan er aldri fritatt
  • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer
  • For utendørs tiltak må man holde seg fire meter fra nabogrense og innenfor byggegrense langs vei
  • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg
  • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke. Husk også å sjekke om terrengendringen er søknadspliktig, se byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr 6
  • Ved borettslag/ sameie må det foreligger tillatelse internt fra borettslaget/ sameiet
  • Etter at tiltaket er bygd må det sendes inn en melding til kommunen. Skjema for dette finner du her.

Tiltak som kan unntas

Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp en del tiltak du ikke behøver søke kommunen om. Disse kan du lese på Lovdata sine nettside.

Etter konkret vurdering

Kommunen har anledning til å unnta byggetiltak fra søknadsplikt etter en konkret vurdering. For å kunne vurdere om et tiltak er søknadspliktig, evt. om det kan unntas fra søknadsplikt så trenger vi en beskrivelse av tiltaket, samt skisse/kartutsnitt. Forespørsel om søknadsplikt kan sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Oppført tiltak i strid med lov eller plan

Bygger du ulovlig, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du skulle være i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig.

Veiviser på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet

Ønsker du å sjekke selv hva du kan bygge, kan du bruke veiviseren som ligger på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.