Søknad om forhåndsuttalelse for vann, avløp og adkomst

Skjema må innsendes før eller sammen med søknad om deling av eiendom og rammesøknad for bolig. 

Ved søknad om igangsettingstillatelse og ett-trinns søknad kan det velges om man vil sende inn søknad om forhåndsuttalelse for vann, avløp og atkomst eller komplett sanitærsøknad.  

Det anbefales at det sendes komplett sanitærsøknad for igangsettingstillatelse og ett-trinns søknad.

Tiltak kan ikke igangsettes før sanitærsøknad er innlevert og godkjent.

Overvann skal normalt håndteres på egen eiendom.  Hvordan dette tenkes løst må beskrives.

Dersom overvann og/eller drenering skal tilknyttes kommunalt nett må det leveres beregning av overvannsmengde sammen med søknad om forhåndsuttalelse eller sanitærsøknad.

Eventuelle nødvendige avtaler for graving på annen manns grunn, tilknytning til felles ledningsnett og veirett.