Ferdigattest

Alle søknadspliktige tiltak skal ha en ferdigattest før de kan tas i bruk. Dette gjelder både mindre tiltak som du selv står ansvarlig for, og større tiltak med profesjonelle foretak involvert. Kommunen gir ferdigattest når det kan dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelsen og plan- og bygningsloven.

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.

Ferdigattest på eiendommen

Alle byggetiltak skal avsluttes med ferdigattest.

Kommunen gir ferdigattest når ansvarlig foretak for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett har sendt inn dokumentasjon som bekrefter at tiltaket er utført i henhold til gitte tillatelser og godkjente tegninger. De foretak som har vært godkjent som ansvarshavende i tiltaket, har ansvar for at byggesaken avsluttes med ferdigattest, selv om det har gått flere år siden tiltaket ble ferdigstilt. For tiltak som er godkjent uten ansvarsrett kan tiltakshaver sende inn nødvendig dokumentasjon for en ferdigattest.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.1.1998 jf plan- og bygningsloven § 21-10.

Link til diverse søknadsskjemaer og blanketter