Våtrom

Følgende kan du gjøre uten søknad

  • Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører brannskille mellom bruksenhetene

Følgende krever kvalifisert foretak

  • Arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille).
  • Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget.
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m² følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.
Byggesak
E-post
Telefon 476 73 180

onsdag kl. 12–15
fredag kl. 12–15

Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje