Landbruk

Kommunen ivaretar oppgaver som lokal landbruksmyndighet, og skal bidra til gjennomføring av gjeldende landbrukspolitikk. Førstelinjetjeneste og vedtaksmyndighet for en stor del av de juridiske og økonomiske virkemidlene innen landbruket ligger til kommunen. Mer informasjon finner du hos de ulike statlige forvaltningsmyndigheter:

Frivillig skogvern

  • Frivillig skogvern - Dette er en ordning hvor skogeieren selv tilbyr skogareal til vern mot erstatning.