Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen og kommunen må sørge for tinglysing av erklæring om arealoverføring.

Ved opplysninger om hjemmelshaver/naboppgave kontakt Kartverket på tlf.: 32 11 80 00.

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen.
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Det må sendes inn to ulike skjemaer for disse tjenestene:

 1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (behandling etter plan- og bygningsloven). Denne søknaden må nabovarsles. 
 2. Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (behandling etter matrikkelloven)».

Slik søker du om arealoverføring

 1. Bestill naboliste fra kart- og byggesaksbutikken.
 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (behandling etter plan- og bygningsloven). Denne søknaden må nabovarsles.
  Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (behandling etter matrikkelloven)
  Skjema for erklæring om arealoverføring (PDF, 90 kB).

  Vedlegg:

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.
 

Arealoverføring

Beskrivelse

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering. En arealoverføring krever at det er foretatt en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle eiendommene er klarlagt og beskrevet. Derimot slipper du å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og kommunen skal sørge for tinglysing.

Kriterier

Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven. Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.
 

Målgruppe

Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie
 

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.
 

Behandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring i henhold til endelig vedtak etter plan- og bygningsloven. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.
 

Behandlingstid

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen)innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.
 

Klage

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på arealoverføringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Veiledning

Partene er ansvarlig for å fremskaffe nødvendige erklæringer og sender alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Selger skal godtgjøre at oppgjørsform er avtalt og at oppgjøret er sikret. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.
 

Referanser