Klarlegging av eksisterende grense

Beskrivelse av tjenesten:
Klarlegging av eksisterende grense utføres over både sikre og usikre grenser. I de tilfeller det ikke foreligger målebrev/ matrikkelbrev som gir en eksakt grensebeskrivelse fra tidligere må naboer innkalles til forretningen. Oppmålingen tar  utgangspunkt i eldre eiendomsbeskrivende dokumenter. Disse granskes/ tolkes og sammenholdes med grensemarkeringer som finnes i terrenget. Deretter varsles eierne av de tilstøtende eiendommer til oppmålingsforretningen i marken. Her blir resultatet av forundersøkelsen framlagt samtidig som partene inviteres til å komme med sine synspunkter og grensepåstander. Ved enighet om grenseforløpet blir eiendomsgrensen merket, målt og nøyaktig kartfestet. Dersom hele eiendommen måles opp, utstedes nytt matrikkelbrev (ikke krav til tinglysning).

Dersom grenseforholdet er avklart i tidligere oppmålingsforretning og utstikkingen ikke avviker med tidligere koordinater med mer enn  10cm er det tilstrekkelig å underrette partene om at forretningen er utført (ren påvisning).

Hva gjør kunden?
Sender inn rekvisisjon og kart som viser hvike grenser som skal klarlegges

  • Benytter standard søknadsskjema og kommunens målestokkriktige kart
  • Hjemmelshaver, advokat eller fullmektig kan underskrive på rekvisisjonen
  • Betaler faktura