Oppmålingsforretning

Beskrivelse av tjenesten:
Det er plan- og bygningslovens regler som avgjør om deling kan skje. Først etter at kommunens vedtak om delingstillatelse foreligger, kan eiendomsdelingen skje gjennom en oppmåling av det som skal bli den nye eiendommen. Matrikkelloven stiller krav til delingssøknaden og gjennomføringen av delingen.

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse ( gårds- og bruksnummer). Det sendes en utskrift av matrikkelen til eier som en dokumentasjon. Etter tinglysing av matrikkelenheten kan den nye eiendommen belånes og/ eller overskjøtes.

Hva gjør kunden?

  • «Det må sendes inn to ulike skjemaer for disse tjenestene:

1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (behandling etter plan- og bygningsloven). Denne søknaden må nabovarsles.

2. Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (behandling etter matrikkelloven)».

 

  • Benytter standard søknadsskjema ved rekvisisjon og kommunens målestokkriktige kart
  • Stiller opp ved oppmålingsforretningen, eventuelt med fullmektig
  • Skriver på - eventuelt innhenter underskrift på - rettighetserklæring som skal tinglyses
  • Hjemmelshaver, advokat eller fullmektig kan underskrive på rekvisisjonen
  • Betaler faktura

Ved opplysninger om hjemmelshaver/naboppgave kontakt Kartverket på tlf.: 32 11 80 00.