Seksjonering av eiendom

Bolig kan som hovedregel deles opp i tilsvarende mange seksjoner som det er bruksenheter.
Det kan knyttes tilleggsareal B bolig og tilleggsareal G grunn til seksjonene. For tilleggsareal grunn er det krav om oppmåling av arealene i henhold til Matrikkelloven før seksjonering kan tinglyses. 

Kriterier / vilkår 

Standardvilkår er at aktuelle boenheter må være godkjent som selvstendig bruksenhet. For næringsseksjoner må eiendommen være godkjent for næringsvirksomhet.

Søknadsbehandling 

Søknadspliktig. Behandles etter Lov om eierseksjoner/matrikkelloven. Søknaden skal inneholde:
Kartutsnitt i målestokk 1 : 1000 plantegninger med angitte seksjoner og utfylt søknadsskjema. Det skal leveres to sett. Saken behandles normalt som en delegasjonssak.

Saksbehandlingstid 

12 uker

Klagemulighet

Klage sendes Færder kommune og vil bli behandlet av Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk før saken eventuelt oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.
Statsforvalterens avgjørelse kan ikke påklages.