Sosiale- og økonomiske tjenester

I henhold til sosialtjenestelovens § 17 skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Tjenesten omfatter ulike områder som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, nettverk og økonomi. Søknadsskjema finnes i veiledningssenteret på NAV Færder, tjenesten kan imidlertid også tildeles i samarbeid med deg dersom behov for tjenesten avdekkes i kontakt med øvrige tjenester i NAV. Dersom tjenesten tildeles eller avslås fattes det enkeltvedtak.

Økonomisk stønad

Dersom du ikke har tilstrekkelig inntekt til å dekke dine levekostnader, kan du ha krav på økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Dette kan eksempelvis være ved redusert inntekt, økte utgifter eller i påvente av arbeidsinntekt eller andre økonomiske rettigheter. For å kunne foreta denne vurderingen vil du sannsynligvis bli innkalt til samtale for kartlegging av din situasjon.

Nå kan innbyggerne i Færder kommune søke om økonomisk stønad elektronisk. Søknadsskjema finnes også i veiledningssenteret på NAV Færder.

Det fattes vedtak om tildeling eller avslag på økonomisk stønad er i form av enkeltvedtak.

Søk om økonomisk stønad

Gjeldsrådgiver

NAV Færder har egen gjeldsrådgiver. Gjeldsrådgiver kan hjelpe deg å få oversikt over gjelden, forhandle med kreditorer og vurdere grunnlag for frivillig eller tvungen gjeldsordning. Saksbehandling etter gjeldsordningsloven er lagt til Namsmann.

Dersom du har behov for en prat med NAV Færders gjeldsrådgivere, kan du kontakte NAV sin sentrale telefon for gjeldsrådgivning: 800 45 353 (eller 800GJELD ).

Dersom du har behov for noen av de andre tjenestene kan NAV Færder kontaktes på telefon 55 55 33 33 eller du henvender deg i veiledningssenteret.