Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon.

Hva tilbyr vi?

Du kan få dekket kostnader helt eller delvis dersom du har behov for:

 • boligrådgivning (PDF, 4 MB)
  NAV hjelpemiddelsentral eller kommunens ergoterapitjeneste kan gi råd og veiledning om tilretteleggingstiltak til private boligutviklere.
 • utbedring
 • fornyelse
 • spesialtilpasning av ny eller brukt bolig dersom du er funksjonshemmet eller har kronisk sykdom 

Hvem kan få tilbudet?

 • funksjonshemmede
 • særlig vanskeligstilte på annen måte
 • eldre over 60 år

Husstandens økonomi vurderes i saksbehandlingen. Det er i utgangspunktet ingen øvre grense for tilskuddsbeløpet. Innvilget tilskudd inntil kr 60.000,- gis uten sikkerhet. Dersom det overstiger kr 60.000,- vil det bli tatt pant i boligen og tilskuddet nedskrives med 10 % over 10 år.

Slik søker du

Skriftlig pristilbud på arbeidet/tiltaket må innhentes fra håndverker og/eller leverandør og vedlegges søknaden. Det må innhentes 2 skriftlige tilbud. NB! Moms skal være inkludert i alle pristilbud.

Her finner du søknadskjema og mer informasjon

Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden:

 • Vedlegg til søknad om tilskudd
 • Siste selvangivelse som viser inntekter, formue og skatt
 • De 2 siste lønnsslipper/trygdekvitteringer
 • Saldoutskrift for alle bankkonti
 • Saldo / nedbetalingsplan for all gjeld
 • Bekreftelse på nedbetalt gjeld (jfr. siste selvangivelse)
 • Tilbud / avslag fra privatbank dersom dette kreves av oss
 • Rapport fra ergoterapeut

Spesielle forhold

Dersom det er spesielle forhold kommunen bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av din søknad bør du redegjøre for dette på et eget ark.