Klima

Kommunen har mange roller som aktør for å redusere klimagassutslipp, både direkte og indirekte. Følgende er spesielt viktige:

  • Forvalter av plan- og bygningsloven (kommuneplan, reguleringsplaner og byggesaker)
  • Forvalter av bygg, tekniske anlegg og kjøretøypark
  • Innkjøper av varer og tjenester i egne virksomheter
  • Leverandør av kommunale tjenester
  • Myndighet for lokale parkeringsbestemmelser
  • Kunnskapsbank, organisator og pådriver for satsning på klima
  • Undervisning om klima i skoler og barnehager

På Miljødirektorates nettsider kan du lese mer om temaet klima.

Direkte, fysiske utslipp av klimagasser innenfor Færder kommunes geografiske grense.

Se film fra Miljødirektoratet om klimatilpasning