Fettutskillere

Avløpsvann fra næringsmiddelvirksomheter inneholder ofte fett. Fett kan tiltrekke seg skadedyr og skape problemer på pumpestasjoner og renseanlegg og føre til tilstopping i avløpsnettet.

Forurensningsforskriften  § 15A stiller krav til påslipp til offentlig ledningsnett og Færder kommune har i tillegg vedtatt en lokal forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Bestemmelsene om påslipp av fettholdig avløpsvann gjelder næringsmiddelvirksomheter som f.eks:

  • Restauranter
  • Kafeer/bakerier/konditorier
  • Catering/ferdigmatprodusenter
  • Gatekjøkken/kiosker
  • Kantiner
  • Næringsmiddelindustri
  • Matbutikker med ferskvareavdeling

Forskriften kan også gjelde andre typer virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann.

Større konsentrerte fettmengder som frityrfett skal ikke ledes til fettutskilleren, men samles opp og leveres til godkjent mottak.

Fettutskillere skal tømmes minst to ganger årlig og kommunen kan føre tilsyn med at virksomheter følger tømme- og driftsinstruks.

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Installering av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak og godkjent foretak skal sende inn sanitærsøknad for godkjenning før tiltaket igangsettes.