Oljetanker, fyrkjeler, olje- og parafinkaminer i Færder kommune

Kommunen er ansvarlig for å etablere og ajourføre et register med nødvendige opplysninger om nedgravde oljetanker i kommunen.  Færder kommune har oversikt over de fleste boliger med nedgravde tanker og oljefyr/oljekamin, men oversikten er ikke komplett.

Har du nedgravd oljetank, fyrkjel, oljefyr og/eller oljekamin/parafinovn? 

Gi oss beskjed om du har en installasjon, installerer,  frakobler eller gjør andre endringer

Det er meldeplikt for nedgravde oljetanker. Gi beskjed til kommunen v/ Teknikk og Miljø om at du har oljetank  og oljefyr/oljekamin (parafinovn) og ved frakobling og andre endringer.

Tidligere brudd på meldeplikten vil ikke få noen konsekvenser.

 

Nedgravde oljetanker

Oljetanken til fyringsanlegget har begrenset levetid. Den kan gjennomruste eller skades slik at det oppstår en oljelekkasje. Lekkasjer kan skade både hus, grunn, vann og vassdrag. Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og rørsystemet ikke lekker. Opprydning etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader, og det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Du kan bli erstatningspliktig 

Ved lekkasje fra oljetanken er du som eier ansvarlig og erstatningspliktig. Det er derfor viktig å få kvalifisert hjelp til å fjerne og destruere oljetanken. Du kan lese mer om dette på oljefri.no.

Se også «Hva gjør du med oljetanken» (PDF, 221 kB)

Lokal forskrift for oljetanker i Færder kommune

I Forskrift for oljetanker i Færder Kommune vedtatt av kommunestyret 20.6.2018 er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker.

Forskrift for oljetanker, Færder kommune

Tanker som ikke er i bruk

Oljetanker som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje/parafin og sikres, slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk tømmes,  rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende i stedet for oppgraving. For gjenfylte tanker som blir liggende skal påfyllinganordning fjernes slik at utilsiktet påfylling forhindres.

Søknad om dispensasjon gjøres i skjema: 

Søknad om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank

Forbud fra 1. januar 2020

Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg. Hvis du har en oljefyr, oljekamin, parafinovn eller lignende, må du derfor finne en ny varmekilde innen 2020.

Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

Forskrift mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble vedtatt 28.6.2018: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

Noen bygninger er unntatt forbudet – som fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger  i landbruket(fram til 2025). Større fjernvarmeanlegg er også unntatt. Unntakene er beskrevet nærmere i forskriften.

Kommunen  kan føre tilsyn med forbudet når det trer i kraft i 2020 - uavhengig av om ditt anlegg er i vårt register.

Få hjelp og råd

Innen 2020 må du bytte ut mineralsk fyringsolje med en ny varmekilde. Finn praktiske råd og veiledninger på oljefri.no, og se hvordan du kan få støtte på enova.no.

På oljefri.no kan du legge inn enkle fakta om din bolig, for å få hjelp til å finne en egnet fornybar varmeløsning. Du finner også tips til hvordan du kan fjerne det gamle anlegget, og få tilbud fra et lokalt kvalifisert firma som kan utføre jobben. Alle tilbydere på oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess. Oljefri.no drives av Naturvernforbundet  i samarbeid med offentlige instanser, interesseorganisasjoner og næringsliv.

Enova gir økonomisk støtte til fjerning av oljetank og oljekamin/ parafintank og installering av godkjent varmekilde

På enova.no kan du søke om støtte til både ny varmeløsning og til fjerning av gammelt anlegg.

Enova er et statlig organ eid av Klima- og miljødepartementet og støtter fjerning  av oljekamin og oljetank med inntil 6000 kroner  i 2018. De dekker også fjerning av oljefyr og oljetank med inntil 20 000 inneværende år. Merk at støttebeløpene halveres i 2019, og avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Enova støtter kun fjerning av oljetank dersom du samtidig fjerner oljefyren eller oljekaminen og installerer en godkjent varmekilde.

Enova gir også inntil 30 000 kroner i støtte til fornybare varmekilder som ulike varmepumper, biovarme eller solenergi. De støtter også en rekke andre energitiltak, og har egne støtteordninger for bedrifter samt borettslag og sameier. Spør gjerne Enova om hjelp og råd!

Husk å lese Enovas vilkår for støtte til fjerning av oljetank nøye.

Andre aktuelle nettsider hos Enova