Oljetanker, fyrkjeler, olje- og parafinkaminer i Færder kommune

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer. 

På denne siden finner du informasjon om fyringsoljetanker, altså tanker som er eller har vært tilknyttet oljefyring. Fare for lekkasje er størst fra nedgravde oljetanker, derfor er det mest fokus på informasjon om dette her. Uansett type tank, er eier ansvarlig for at tanken og rørsystemet ikke lekker. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader, og har ofte dårlig forsikringsdekning.

Har du mottatt melding fra kommunen?

Klikk her for å se om din eiendom er registrert med en oljetank på eiendommen.

Du har meldeplikt til kommunen på alle endringer i status vedrørende oljetanker, se lenger ned for beskrivelse av hva som skal meldes inn.

Oljetank og oljefyring  

Det er innført et nasjonalt forbud mot bruk av mineralolje til fyring fra 1. januar 2020.

Det vil si at innen 1.januar 2020 skal alle oljetanker som ligger nedgravd og ikke er i bruk vaskes og tømmes. Etter det er det 3 års frist på å sanere dem, eller søke om dispensasjon på å gjenfylle tanken.

Færder kommune har vedtatt en lokal forskrift for oljetanker og den gjelder for alle oljetanker med kapasitet opp til 3200 liter olje, samt overgrunnstanker over 200 liter olje i kommunen.

Klikk her for å sjekke om din eiendom har en oljetank på kommunens karttjeneste.

Du har meldeplikt til kommunen på alle endringer i status vedrørende oljetanker, se lenger ned for beskrivelse av hva som skal meldes inn.

Oljeforurensning fra tank 

Ring 110 ved akutt lekkasje  

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes på telefon 110 til Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS. De rykker ut for å fjerne synlig oljesøl og sørger for at eventuelle andre instanser varsles. 

Ifølge forurensningsloven § 38 defineres akutt forurensning som ‘forurensning av betydning, og som inntrer plutselig’. Det er varslingsplikt for akutt forurensning etter § 39 i samme lov. 

Etter at du har ringt 110: 

 1. Kontakt forsikringsselskapet ditt og finn ut om de dekker skaden, og hva de kan bistå med. NB! Det er ofte dårlig dekning for slike hendelser. 
 2. Kontakt skadeopprettingsselskap som rydder opp etter en lekkasje. Forsikringsselskap kan ofte hjelpe med dette. 
 3. Varsle Teknikk og Miljø om hendelsen på telefon 33 39 00 00 (sentralbordet). 
 4. Meld fra skriftlig til Teknikk og Miljø når tanken og forurensede masser er fjernet, med en sluttrapport på tiltaket. 
   

Det er oljelekkasje fra den nedgravde tanken min - hva gjør jeg? 

Dette avhenger av situasjonen og omfanget. For nærmere informasjon om graving i forurenset grunn i forbindelse med fjerning av tank, samt opprydding etter oljeforurensning – Kontakt Færder kommunes sentralbord. 

Oppdages en mindre lekkasje underveis, for eksempel mens du fjerner tanken, skal det lages en rapport som ettersendes Teknikk og miljøs postmottak: Postmottak@faerder.kommune.no så snart arbeidet er ferdig. 

Hvis du skal sette i gang med gravearbeid og du allerede vet at det finnes forurensning i grunnen, skal det først utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn etter forurensningsforskriften kapittel 2. Tiltaksplanen skal godkjennes av Teknikk og miljø før gravearbeid settes i gang. 

Dersom det ligger igjen forurensning i grunnen etter at du er ferdig, skal dette meldes til Teknikk og miljø. Eiendommen vil da registreres med mistanke om forurensning i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. Grunneier vil i så fall få informasjon om dette i eget brev. 

Ansvarlig for oljetanken 

Som regel er det tankeier som er ansvarlig for tanken, og dermed også for oljeforurensning fra tanken. En eventuell ansvarsfordeling mellom grunneier, tankeier og -bruker bestemmes av privatrettslige avtaler. Ansvarlig for forurensning defineres av forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensing). 

Kommunens oljetankregister brukes bla. til kildesporing av oljeforurensning. Sørg derfor for at informasjon om din oljetank er oppdatert, slik at forurensningskilden oppdages raskt og videre spredning kan forhindres. 

Opprydding etter lekkasje kan bli svært kostbart, en rask kartlegging og begrensning av omfanget kan derfor bety at sluttregninga ikke blir så høy som den eller ville vært. 

Om oljeforurensning og oljetanker 

Oljeforurensning kan for eksempel oppstå ved overfylling av tanken, lekkasje fra tilkoblede rør, drypp og søl ved manuell tapping fra fat, eller ved at det går hull på tanken. 

Levetiden for ulike tanktyper og -materialer varierer, og påvirkes av hvor tanken står eller ligger. 

Tanker som er plassert utendørs er generelt mer utsatt for ytre påvirkninger enn innendørs tanker, men også kjellertanker kan for eksempel ruste innvendig pga. kondens. Nedgravde tanker er spesielt utsatt for elementene og levetid avhenger i stor grad av forholdene i bakken. Fordi nedgravde tanker ikke kan inspiseres utvendig, er tilstanden på disse vanskeligere å følge med på og lekkasje kan skje over lengre tid uten å bli oppdaget. Nedgravde tanker har også en tendens til å bli ‘glemt’ når de ikke lenger brukes. 

Glassfibertanker har generelt lengre levetid enn ståltanker, men det er store individuelle forskjeller. Dette gjelder særlig for nedgravde oljetanker, der egenskaper til omkringliggende masser, tilgang på fuktighet o.l. gjør at noen tanker holder seg godt, mens andre raskt blir ødelagt. 

Kostnader ved oljelekkasje 

Oljetankens eier er som regel den som blir økonomisk ansvarlig for opprydding. En lekkasje kan blant annet skade egne eller naboens bygninger, infrastruktur, jord, grunnvann og vassdrag, og kan bli svært kostbart for tankeier. Forurensning fra nedgravd oljetank dekkes ofte ikke av forsikringen, spesielt hvis tanken har overskredet sin levetid og vedlikeholdet har vært mangelfullt. En lekkasje kan derfor bli en stor økonomisk og psykisk belastning. 

Oljetank i bruk 

Oljetanker, uansett type, plassering eller størrelse, skal kontrolleres og vedlikeholdes for å unngå lekkasje. Dette er hjemlet i forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensing). 

Det krav til jevnlig tilstandskontroll for nedgravde oljetanker i Færder. Dette er viktig for å sikre at tanken er i god stand, og for å forhindre lekkasjer. Kontrollen skal dokumenteres. Kontrollør skal sende dokumentasjonen til Klima- og miljøenheten etter gjennomført tilstandskontroll. 

Hvis oljetanken ikke er i betryggende stand, skal den enten fjernes, byttes ut eller utbedres. Dersom tanken utbedres, kan den ikke tas i bruk før det er gjennomført en ny tilstandskontroll. 

Disse kravene finner du i forurensningsforskriften § 1-5, 1-6 og 1-7. 

Hvordan finner jeg ut om jeg har en oljetank? 

Har du mistanke om at du har en oljetank på eiendommen din, se: 

På kommunens kart (se link over) kan du sjekke om det er oljetank på eiendommen din som ikke er meldt avviklet. Merk at oljetankene som vises i kartet er alle som ikke er registrert som fjernet, og inkluderer altså nedgravde oljetanker som er gjenfylt. Vi gjør oppmerksom på kartet ikke viser den faktiske plasseringen av oljetanker o.l. Ta kontakt ved spørsmål om dette. Kartet oppdateres automatisk når vi gjør endringer i vårt register. 

Kommunens kart viser alle frittstående oljetanker som er i bruk, samt nedgravde (og antatt nedgravde) tanker som er i bruk, er gjenfylt eller har uavklart status. Kommunens oljetankregister er basert på innmeldte opplysninger. Hvis du ikke finner tanken din på kartet, betyr det enten at den er strøket, eller at den ikke er registrert. 

Hvis du ikke finner spor av tanken på eiendommen, kan du anta at den er fjernet. Meld da skriftlig inn til Teknikk og Miljø, Færder kommune at tanken trolig er avviklet eller fjernet. Merk at du som eier likevel har ansvaret hvis det senere oppdages en tank. 

Tanker som ikke er i bruk 

Det bør ikke være olje i en tank som ikke er i bruk over lengre tid. En tank anses som permanent tatt ut av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje over en periode på 3 år eller mer. 

Merk at oljetanken ikke nødvendigvis er tom selv om måleren viser null. Har du ‘kjørt tom tanken’, kan den fortsatt inneholde restolje tilsvarende 10 % av tankens volum. 

Generelt anbefaler vi at ALLE oljetanker - uavhengig av alder, type og om de er nedgravd eller ikke - tømmes og renses snarest mulig når de tas ut av bruk. Dette, for å forhindre fremtidig oljelekkasje fra tank, tilkoblede rør, tappekran o.l., og av hensyn til brannsikkerhet og inneklima. Nedgravde oljetanker er mest utsatt, men andre tanker kan også gå lekk. Eier har plikt til å forhindre forurensning - du kan lese mer om dette lenger opp på siden. 

I Færder skal alle nedgravde oljetanker som tas permanent ut av bruk, graves opp og fjernes. Dette er hjemlet i § 1-8 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og Forskrift for oljetanker, Færder kommune, Vestfold. 

Unntaksvis kan kommunen gi fritak fra dette kravet - se lenger ned for søknad om dispensasjon. 

Det er ikke spesifisert noe krav om fjerning av innendørs oljetanker (frittstående eller innmurte), frittstående utendørs tanker, oljefat, dagtank o.l. når de tas ut av bruk. 

Fjerning av oljetanken 

Oljetanker skal fjernes på en måte som ikke forårsaker forurensning. Dette krever kompetanse og erfaring, spesielt når det gjelder nedgravde tanker. Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvaret dersom noe går galt, så riktig forsikring er viktig. Vi gjør oppmerksom på at det finnes useriøse firma som tilbyr sanering av tank. Lokale, kvalitetssikra firma finner du for eksempel på oljefri.no. Eller kontakt kommunens sentralbord for en utfyllende liste over lokale firma. 

Ved fjerning av nedgravd tank bør du kartlegge forhold under bakken før tanken graves opp. Det kan for eksempel være utfordrende grunnforhold, eller utfordringer på grunn av plassering av rør og ledninger.  

Oljetanker bør tømmes og renses før levering på godkjent mottak. Restolje, bunnslam og vaskevann klassifiseres som farlig avfall. Dette skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak for avfall etter forurensningsloven § 33 og kapittel 11 i avfallsforskriften. Håndtering og transport av farlig gods skal skje i henhold til gjeldende regler og kompetansekrav. Arbeidstilsynet stiller for eksempel krav til virksomheter som utfører arbeid i eller på tanker i kapittel 29 i forskrift om utførelse av arbeid. 

Oljetanker skal leveres på godkjent mottak, for eksempel til Lofterød gjenvinningstasjon, Vesar. Vær oppmerksom på at det ofte kreves et gassfri-sertifikat ved levering (typisk gyldig i 24 timer). Ta kontakt med leveringssted for nærmere informasjon. 

Husk også å melde inn oppdatering av oljetank og oljefyring til Teknikk og Miljø i Færder kommune. 

For nærmere informasjon og tips, se: 

Send skriftlig melding til kommunen 

Endringer av oljetank og mistanke om forurensning skal meldes skriftlig til Teknikk og Miljø. Legg ved dokumentasjon på det som er gjort. 

Meldeplikt 

Det er meldeplikt for nedgravde oljetanker etter forurensningsforskriften § 1-9. Har du en tank som ikke er nedgravd, ønsker vi også informasjon og oppdateringer om denne. 

Hva skal meldes inn? 

Meld ifra om bruksendringer, ombygging, fjerning eller annet som du eller andre har gjort med tanken. Ofte har oppdateringer ikke blitt sendt skriftlig til kommunen, slik at oljetanken fortsatt har status som ‘i drift’. Meld også i fra hvis du mistenker at tanken ikke er meldt inn tidligere. 

Hvem skal melde inn? 

Det er tankeier som er ansvarlig for at oppdateringer sendes til Teknikk og Miljø, Færder Kommune. Mange gjør avtale med firma om at de melder inn endringer. Dette er fullt mulig, men av erfaring ser vi at det ikke alltid blir gjort. 
Vi anbefaler derfor at du alltid ber om dokumentasjon fra firma på jobben som er gjort, slik at du eventuelt kan ettersende det til kommunen. Vi anbefaler at dokumentasjonen oppbevares sammen med eiendomspapirene. Dokumentasjon kan for eksempel være spesifisert faktura, gassfri-sertifikat med stempel på at tanken er levert på godkjent mottak, leveringskvittering, eller lignende. 

Kommunens oljetankregister 

Innmeldte opplysninger registreres i kommunens oljetankregister. Registeret er basert på innmeldte opplysninger, og det er derfor en viss grad av usikkerhet knyttet til informasjonen. Dersom du legger ved dokumentasjon, vil disse få status som sikker informasjon. 

Endringer må meldes inn skriftlig før vi kan gjøre endringer i registeret. Oppdatering gitt muntlig vil noteres, men vi kan for eksempel ikke stryke tanken på bakgrunn av en telefonsamtale. 

Opplysninger brukes blant annet til kildesporing av oljelekkasjer, til vurdering av fare for forurensning i forbindelse med gravearbeid, for å svare på henvendelser i forbindelse med salg av eiendom, og ved spørsmål om ukjente tanker. 

Du kan melde fra via følgende kanaler: 

Søknad om dispensasjon for nedgravd tank 

I enkelte tilfeller kan kommunen gi dispensasjon fra kravet om fjerning av nedgravd tank. Du må søke om dette i forkant. Det er ment som en endelig løsning. Du vil fortsatt være ansvarlig hvis det oppdages oljeforurensning. 

Merk at oppgraving og fjerning er den sikreste måten for å avdekke oljeforurensning under tanken. Derfor anbefaler vi alltid at du fjerner tanken hvis mulig, særlig i tilfeller der tanken har ligget med restolje over lengre tid, hvis tanken er gammel, eller hvis alder og tilstand er ukjent. 

Når kan du få dispensasjon? 

Dispensasjon kan gis i særlige tilfeller, se forurensningsforskriften § 1-8. I tillegg er det krav om at konsekvensene ved en eventuell lekkasje for vassdrag, sårbare naturområder m.m. må vurderes som ubetydelige, før kommunen kan gi dispensasjon - se forurensningsforskriften § 1-11. 

Vi kan gi dispensasjon hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne - for eksempel hvis tanken ligger under bærende konstruksjon, dersom fjerning av tanken kan forårsake skader på grunnmur og lignende, eller hvis det er vanskelig å komme til med gravemaskin. 

Vi gir i utgangspunktet ikke dispensasjon hvis tanken ligger under offentlig fortau, vei eller lignende. Vi gir som regel heller ikke dispensasjon hvis det er snakk om mindre hindringer som hekk, plen, hagegjerde, eller at det i ettertid er bygd konstruksjoner over tanken. Beslutningen tas etter en helhetsvurdering av situasjonen. 

Hvis du får dispensasjon 

Hvis du får dispensasjon tanken bl.a. tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som grus, pukk eller andre naturlige, stabile masser. Det er krav om gjenfylling fordi tanken etter hvert vil kollapse på grunn av materialtretthet. Dette er altså ment som en endelig løsning. 

Miljødirektoratet fraråder bruk av herdeskum til gjenfylling av nedgravde oljetanker, og skriver på sine nettsider at det skal brukes ‘naturlige løsmasser som det ikke er knyttet noen forurensningsfare til’. 

Krav til søknad om dispensasjon: 

 • Hvorfor? Begrunnelse for hvorfor du mener tanken må bli liggende. Det skal legges ved dokumentasjon som viser det du oppgir i begrunnelsen. Også ‘usynlige’ hindringer skal dokumenteres, f.eks. nedgravde rør og ledninger. Legg gjerne ved en teknisk vurdering fra en fagperson eller firma på hvorfor tanken ikke kan eller bør fjernes. 
 • Hvor? Informasjon om hvor tanken hører til, og hvor den ligger nedgravd: Adresse, gårds- og bruksnummer, kart, og foto. Bilder skal vise stedet der tanken ligger, samt hindring for å fjerne den. Det skal være tydelig hvor bildene er tatt. Påfyllingsrør og lufterør skal vises på minst ett av bildene. Tankens plassering skal være tydelig avmerket på kart. 
 • Hva? Ønsket informasjon om tanken: Volum, alder, tanktype (glassfiber/stål), tankens siste innhold, om tanken er tømt og renset, m.m. 
 • Hvem søker, og eventuelt på vegne av hvem? Navn, e-post og telefonnummer til den som søker, og til den du eventuelt søker på vegne av. Det skal alltid ligge ved en signert fullmakt fra alle eierne av eiendommen. Er du verge, arving av dødsbo eller lignende, legg ved dokumentasjon på dette. 
 • Eventuell fullmakt fra nabo: Hvis tanken ligger nær eiendomsgrensen, eller ligger på noen annen sin eiendom, skal det legges ved en fullmakt fra aktuelle eiere. 
 • Om fullmakt/bekreftelse: Det skal gå klart fram at eiere har blitt informert om, og forstår konsekvensene av at tanken blir liggende. Eiere skal bekrefte at tanken kan forbli nedgravd. Fullmakt skal signeres av alle eiere av den aktuelle eiendommen. 

 
Innsending av søknaden 

Ordinær behandlingstid er 6 uker. Bruk vårt søknadsskjema: 

Søknad om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank 

Søker har ansvar for å sende en så komplett søknad som mulig. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet før manglende informasjon er ettersendt, og søker har ansvar for at manglende informasjon ettersendes. Ufullstendige søknader vil avvises på formelt grunnlag dersom vi ikke mottar det vi trenger for å behandle søknaden. 

Vi oppfordrer til å bruke søknadsskjemaet. Men hvis dette blir vanskelig, kan du sende søknaden per brev. Merk at behandlingstiden i så fall blir lengre. Brev kan sendes til: Postmottak@faerder.kommune.no