Oljeutskillere

Avløpsvann fra nærings- og industrivirksomheter inneholder ofte stoffer som tungmetaller, olje, bensin. m.m.  Disse stoffene er helse- og miljøskadelige og de skaper problemer i avløpsnettet og på renseanlegg.

Forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A hjemler krav om oljeutskiller.

Forskriften gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • bensinstasjoner,
  • motorverksteder,
  • vaskehaller for kjøretøy,
  • bussterminaler,
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell og
  • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Forskriften kan også gjelde for andre typer virksomhet som kan ha forurenset avløpsvann.

Installering av oljeutskiller er et søknadspliktig tiltak.  Godkjent foretak skal sende inn sanitærsøknad for godkjenning før tiltaket kan igangsettes.

Virksomheter som har oljeutskiller skal hvert år innen 1. februar sende inn dokumentasjon til kommunen i henhold til § 8.3. i den lokale forskriften.