Gebyr for vann og avløp

På denne siden finner du informasjon om gebyr for vann og avløp i Færder kommune.

Fakta om vann- og avløpsfaktura

Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter og får en faktura for vann- og avløpsgebyret. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 % gjennom gebyrene til abonnentene.

Det er ikke tillatt å kreve mer i gebyr enn det som faktisk blir brukt. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Det er en begrenset mulighet til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer. I løpet av en fem års periode skal kostnadene være de samme som inntektene.

Utforming av vann- og avløpsfakturaen

Fakturaen består av to elementer:

  1. et fastgebyr som er uavhengig av forbruket og kan betegnes som et abonnement. Fastgebyret reguleres en gang i året avhengig av kostandene knyttet til å levere vann og avløpstjenestene. Det er et fastgebyr for vann og et for avløp.
  2. en forbruksdel som er variabel og avhengig av ditt faktiske forbruk. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes lik mengden vann som måles.

Boliger uten vannmåler

For eiendom der det ikke er installert vannmåler beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i boligarealet.

Boliger med vannmåler

Boliger med vannmåler faktureres à konto. Ved à konto fakturering blir forbruksdelen av fakturaen satt forskuddsvis etter en forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som fakturaen gjelder for.

Vannmåleren leses av en gang i året (31.12)  og på faktura med forfall påfølgende februar får du enten fratrekk eller plusset på, avhengig av om à kontoen har vært for høy eller lav.

Gebyrforskrift

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan. Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer. Kommunestyret fastsetter størrelsen på VA-gebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Dette skjer normalt i kommunestyrets møte i desember hvert år.

Gjeldene gebyrer kan ses her
 

Vann og avløp spørsmål og svar

Hva koster tjenesten?

Priser på kommunale vann -og avløpstjenester

Kontakt oss 

Har du spørsmål angående fakturagrunnlaget?

Kristin Edvardsen
E-post: kristin.edvardsen@faerder.kommune.no
Telefon: 40 91 44 80