Hovedplan vann og avløp

Kommunens hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i kommunestyret 05.10.2022, og beskriver kommunens målsetninger innenfor vann- og avløpsområdet fremover.

Planen er bygget opp med temaene

  • Vannforsyning - kommunens vannledningsnett  
  • Spillvannshåndtering -  kommunens spillvannsnett inkl. fellesledninger, pumpestasjoner, overløp og renseanlegg.
  • Overvannshåndtering - kommunens system for håndtering av overvann.
  • Vannmiljø - tilstand på bekker og nære sjøområder
  • Private anlegg - private VA-lag, kommunens abonnenter og private løsninger.
  • Organisasjon og organisering av arbeidet

Kommunens hovedplan for vann og avløp 2022–2032 kan du lese her (PDF, 11 MB)

Plan for opprydding i spredt avløp

Hovedplanen inneholder også en plan for opprydding i spredt avløp. Dette kartet viser plan pr. oktober 2022 for eiendommer som ikke er koblet til kommunens renseanlegg (PDF, 19 MB). Grønne områder i kartet viser der det vil bli et kommunalt prosjekt for å koble hovedledningene til renseanlegg, her vil tilstøtende eiendommer kunne få pålegg om tiltak på egne ledninger som tilknyttes. Røde områder viser eiendommer som kan forvente pålegg om tilknytning til kommunens eksisterende nett, og gule områder viser eiendommer som kan forvente å få krav om å oppgradere sin private avløpsløsning.

Planen er innarbeidet i etatens kartløsning, og løsning for enkelteiendommer kan endres etter hvert som man får mer opplysninger om hver enkelt eiendom, eller på grunn av andre utbygginger i et område. Innen 2032 skal alle eiendommer som har vann inn i boligen/fritidsboligen ha et avløp som tilfredsstiller dagens krav i forurensingsforskriften.