Kommunal vannforsyning

Færder kommune får vann fra Vestfold Vann IKS, som har to vannbehandlingsanlegg, ett på Seierstad ved Larvik med vann fra Farris, og ett på Eidsfoss med vann fra Eikern. Mer informasjon om kommunens drikkevann finnes på nettsidene til Vestfold Vann IKS (interkommunalt selskap).

Kommunens vannledningsnett transporterer drikkevann fra Vestfold Vann til forbrukeren. Drift og anlegg er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut det kommunale hovedvannledningsnettet. Private stikkledninger leder vannet fra kommunens hovedledninger og fram til den enkelte abonnent enten direkte eller via felles private stikkledninger.

Kommunens vannledningsnettet består av høydebasseng på Teie og Feierskauen, 8 trykkøkningstasjoner og ca. 290 km vannledninger.

Hovedplaner for vann er styringsdokumenter for hvordan vannforsyningssystemet skal bygges opp og vedlikeholdes. Planer og tiltak inneholder beskrivelse av store og små prosjekter på både kort og lang sikt.

Færder har følgende hovedplaner:

 

 Det arbeides med en ny samordnet hovedplan for Færder som forventes ferdig i 2020