Gravemelding og graving

Færder kommune har tatt i bruk et nytt system for gravesøknader. Alle søknader skal fra nå av, inn i det nye systemet – Rosyweb.

For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om gravetillatelse. For graving på private eiendommer og veier må det sendes inn gravesøknad for å avklare om kommunen har infrastruktur i grunnen. For graving i forbindelse med vann- og/eller avløpsledninger på privat grunn skal det foreligge en godkjent sanitærsøknad.

Graving og arbeider langs kommunal vei 

Alle som skal arbeider eller graver på eller ved kommunal vei skal søke om dette. Søknad om gravetillatelse gjøres i Rosyweb. Nye ledningstraseer krever forhåndsgodkjenning, som sendes inn via K-Grav. Færder kommune har vedtatt lokal forskrift for graving i kommunale grunn.

  • På og langs kommunale veier og på annen kommunal grunn gis gravetillatelse av Færder kommune
  • På fylkesveier gis gravetillatelse av Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • På private eiendommer og veier gis gravetillatelse av grunneier(e)

Arbeidsvarsling

For all graving på offentlig eller privat vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan som skal inneholde skiltplan, plan for å opprettholde tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet og plan for sikring av veiarbeiderne.

  • På kommunale veier er det kommunen som er skiltmyndighet
  • På fylkesvei er det statens vegvesen som er skiltmyndighet. Det samme gjelder hvis det skal brukes offentlige skilt på privat vei

Arbeidsvarsling for kommunalvei gjøres i Rosyweb.

Kabelpåvisning – infrastruktur i grunnen

For alle gravearbeider må det avklares om det finnes nedgravd infrastruktur i grunnen som kommer i konflikt med arbeidene. For å avklare om Færder Kommune har infrastruktur i grunnen må det sendes gravesøknad i Rosyweb. For øvrige kabelkart må aktuelle etater kontaktes. Geomatikk har oversikt over kabeleiere, og hvem som har avtale med Geomatikk. Oversikten finnes her: https://gravemelding.no/kartportal. Hvis det i forbindelse med gravearbeid avdekkes infrastruktur i grunnen (ledninger/kabler) skal dette rapporteres i henhold til Ledningsregistreringsforskriften §6.

Ferdigmelding av tidligere godkjente gravesøknader

For gravesøknader som er levert og godkjent før 15.01.2022 i gravesøknadsløsning fra Geomatikk, må ferdigmelding sendes på e-post til gravemelding@faerder.kommune.no.

Gebyr for graving kommunal vei

Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn pr. vei: 2 905,–
Hjemlet i lokal forskrift om graving.

Se alle gebyrer her

Kontaktinformasjon