Gravemelding og graving

For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om gravetillatelse for hver vei som berøres til Geomatikk AS. For graving i forbindelse med vann- og/eller avløpsledninger på privat grunn skal det foreligge en godkjent sanitærsøknad.

Graving og arbeide langs kommunal vei 

Alle som skal arbeide eller grave på eller ved kommunal vei skal søke om dette. Søknad om gravetillatelse gjøres hos Geomatikk AS sin kundeportal.

Nye ledningstraseer krever forhåndsgodkjenning, som sendes inn via K-Grav

Færder kommune har vedtatt lokal forskrift for graving i kommunale grunn.

  • På og langs kommunale veier og på annen kommunal grunn gis gravetillatelse av Færder kommune
  • På fylkesveier gis gravetillatelse av Statens Vegvesen
  • På private eiendommer og veier gis gravetillatelse av grunneier(e)

For all graving på offentlig eller privat vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan som skal inneholde skiltplan, plan for å opprettholde tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet og plan for sikring av veiarbeiderne.

På kommunale veier er det kommunen som er skiltmyndighet og på fylkesveier og private veier er det Statens Vegvesen som er skiltmyndighet.

I Færder kommune er det opprettet en samordnet gravemeldingstjeneste som administreres av Geomatikk AS.

Nye brukere må registrere seg for å få tilgang til kundeportalen.

Geomatikk AS - Gravemelding Sør/Øst
E-post
Telefon 915 09 146