Syke, skadde eller døde dyr

Her kan du lese mer om hva du skal gjøre ved påkjørsel av dyr, ser eller finner syke, skadde eller døde dyr.

Hvis du kommer over et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst har du plikt til å hjelpe etter dyrevelferdsloven, jf. § 4. Men du har ikke plikt til å hjelpe bare fordi et dyr er tilsynelatende hjemløst.

For dyr som ikke er hjemløse har dyreeieren eller dyreholderen plikt til å sørge for forsvarlig behandling eller avlivning hvis dyrene blir skadet eller syke. Utgifter til dette må dyreholderen betale for selv.

For viltlevende smådyr er ofte den beste hjelpen å avlive dyret raskt og humant. Dersom du ikke har kunnskap eller evne til å gjøre dette selv, eller der annen hjelp er mer aktuelt, tas dyret som hovedregel med til en veterinær. Veterinæren får økonomisk kompensasjon fra staten for å yte nødhjelp til ville og eierløse dyr.

Dersom du kommer over skadet eller sykt storvilt, i våre områder så har kommunen et ansvar. Ved observasjoner av skadde eller syke dyr som rådyr og elg, men også andre hjortedyr, villsvin, moskusfe, bjørn, ulv, jerv, gaupe, samt rovfugler, så skal dette varsles til politiet på telefon 02800. Eventuelt direkte til kommunen.

Kolliderer du med et (vilt) dyr eller oppdager en påkjørsel:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen, også selv om dyret er dødt.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet kan spores.

Hjelp eventuelt skadde dyr så langt du har mulighet, jf. dyrevelferdsloven § 4 om hjelpeplikt. Du kan om nødvendig avlive dyret selv, eller ta det med til veterinær for nødhjelp. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til bestemmelsen i dyrevelferdsloven, dersom det lar seg gjøre å få tak i politiet, veterinær eller eieren innen rimelig tid.

Døde dyr

Generelt sett er det slik at døde dyr i naturen er en del av det naturlige kretsløpet, og kan normalt ligge urørt. Kommunen bør varsles om en finner kadaver som kan være gjenstand for smitte, for eksempel nær en drikkevannskilde, tett inntil boligstrøk eller ved en offentlig bygning.

  • Oppdager du et dødt dyr på eller ved en kommunal vei, eller på annen eiendom som eies av kommunen, så meld fra til kommunen.
  • Oppdager du et dødt dyr på eller ved en fylkesvei, så meld fra til Statens Vegvesen/Veitrafikksentralen tlf.: 22 07 30 00 / tlf.: 175
  • Er det et dødt dyr på privat grunn er det i utgangspunktet grunneier sitt ansvar.
  • Dersom det er snakk om husdyr bør du melde fra til eier. F. eks. kan veterinær scanne en død katt for mulig ID-chip.
Sentralbord
Telefon 33 39 00 00

Mandag–fredag kl. 09:00–15:00