DIVE-analyse for Teie

På oppdrag for Nøtterøy kommune og Færder kommune (fra 1/1-18) har Asplan Viak utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Teie. Vestfold fylkeskommune har finansiert arbeidet.

DIVE er en metode utviklet av Riksantikvaren for å gjennomføre kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen er gjennomført av landets fremste fagmiljø på feltet. Sentralt i metodikken står også medvirkning. I prosessen med å utarbeide DIVE-analyse for Teie ble det gjennomført tre medvirkningsverksteder med en bredt sammensatt gruppe bestående av representanter for næringsdrivende/eiendomsbesittere og -utviklere i Teie sentrum, Teie Vel, Fortidsminneforeningen i Vestfold, Nøtterøy Historielag i tillegg til ulike deler av kommuneadministrasjonen og Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.
 
DIVE-analysen gir et faglig solid kunnskapsgrunnlag til bruk i fremtidige beslutningsprosesser etter plan- og bygningsloven i Teie sentrum og i området rundt Teie sentrum. Analysen trekker særlig fram betydningen av reguleringsplanen for Nøterø Haveby i utviklingen av Teie.   

Sluttrapporten fra analysearbeidet kan lastes ned på denne lenken. (PDF, 24 MB) 

Kartene

Verneverdi enkeltbygninger

Som et tilleggsoppdrag til DIVE-analysen har Asplan Viak levert en liste der verneverdien for enkeltbygninger innenfor DIVE-avgrensningen er vurdert. Lista tar utgangspunkt i bygningene som er identifisert i kart T2-2 (Viktige utviklingstrekk). Lista gir kommunen ytterligere kunnskap i forvaltningen av plan- og bygningsloven i denne delen av Færder kommune.

Registreringsskjema verneverdi (PDF, 395 kB)