Færder 2030 skal sikre kommunen en bærekraftig drift i fremtiden

Færder kommune hadde et underskudd på 51 millioner kroner i sitt netto driftsresultat for 2023. Dette skyldes lavere inntekter fra skatter og høyere kostnader til kommunens finansutgifter, noe som har gjort regnskapsåret 2023 spesielt utfordrende.

En annen grunn er økte utgifter på helseområdet, på grunn av flere eldre i befolkningen og større behov for helsehjelp.

Resultatet for året er som forventet i budsjettet, og underskuddet dekkes av avsatte fondsmidler. Etter å ha dekket underskuddet, har kommunen fortsatt i overkant av 400 millioner kroner igjen på disposisjonsfond. Kommunen har igangsatt tiltak for å forbedre økonomien i 2024.

Tiltak for 2024

Tiltakene omfatter bl. a en reduksjon av 15 årsverk i oppvekstsektoren, minsket antall ressurser i administrasjonen og redusert arealbruk i administrasjonsbygg. Videre er åpningen av en sykehjemsavdeling på Smidsrød helsehus utsatt.  

Omstillingsprosjektet Færder 2030

I tillegg til disse tiltakene for inneværende år, jobbes det med et mer langsiktig omstillingsprosjekt, kalt Færder 2030. Prosjektet skal sikre Færder kommune en bærekraftig drift for fremtiden. Dette innebærer endringer i struktur, måter å jobbe på, samt bruk av teknologi som gjør tjenestene bedre og mer effektive.

-      Færder kommune må sikre et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å kunne fortsette å levere gode og riktige tjenester også i fremtiden. Vi har identifisert satsningsområdene i omstillingsprogrammet Færder 2030, og jeg ser frem til å komme i gang med dette viktige arbeidet, sier kommunedirektør Kristin Nilsen.