Færder kommune regodkjennes som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Færder kommune har siden årsskiftet 2018 vært sertifisert av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune.  Nå er kommunens innsats nok en gang gjennomgått, og Færder kommune fikk mye skryt av Trygg Trafikk.

-   Innsendt dokumentasjon, orientering fra lederne i de respektive kommunale sektorer, samt dialogen i regodkjenningsmøtet, viser at Færder kommune jobber godt og helhetlig med trafikksikkerhet, sier Elin Agdestein Gran, spesialrådgiver i Trygg Trafikk.

Folkehelsekoordinator Vilde K. Stangeland, ordfører Tom Mello og spesialrådgiver Elin Agdestein Gran feirer regodkjenningen med kake.

Ordfører Tom Mello poengterer at trafikksikkerhet er viktig. 

-   Trafikksikker kommune-konseptet viser at trafikksikkerhet er et ansvar for alle etater og ansatte i Færder kommune, og for kommunens innbyggere, understreker han.

-    Med den gode tilbakemeldingen og praktiske støtten fra Trygg Trafikk skal Færder kommune videreføre trafikksikkerhetsarbeidet og øke oppmerksomheten på sikkerhetskultur hos ansatte og voksenbefolkningen og fortsette med å øve inn gode trafikksikkerhetsferdigheter hos barn og unge, sier kommunedirektør Kristin Nilsen.

Hvorfor godkjenningen "Trafikksikker kommune"

Trafikksikker kommune er ett av flere tiltak for å oppnå regjeringens visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte eller hardt skadede i trafikken – nullvisjonen. Trafikksikkerhetsarbeidet krever at flere sektorer er involvert. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. 

Kommunen er dermed en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. En rekke lover og forskrifter gir kommunen en plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Regodkjenning handler om en oppfriskning av kravene, om å se hvordan dette er i hverdagen, hvordan vi har rutiner og system som en del av kommunehverdagen. Færder kommune har synliggjort at trafikksikkerhet tas på alvor, og at trafikksikkerhet er mer enn teknisk etat og fysiske tiltak, men at kommunen har en tilnærming i et folkehelseperspektiv – det gjelder for alle, sier Elin Agdestein Gran.

Hva betyr godkjenningen “Trafikksikker kommune”

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Det er en rekke kriterier for å godkjennes som Trafikksikker kommune. Kravene spenner fra barns trafikkunnskap via samarbeid med frivilligheten til kommunens eget kvalitetssystem. Trafikksikkerhetsplanen er viktig. Den oppsummerer arbeidet som gjøres, beskriver prioriteringer og begrunner valgene som gjøres. I en Trafikksikker kommune har barnehager og skoler trafikksikkerhet på årsplanen. Kommunen har retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken og rutiner for kjøp av transporttjenester. At trafikksikkerhet er et ansvar for alle illustreres i at både teknisk avdeling, planavdelingen, kulturavdelingen, kommuneoverlegen og helsestasjonen må vise til at trafikksikkerhet er en del av formaliserte rutiner og det daglige arbeidet.