Frivillig skogvern

Frivillig skogvern er et viktig tiltak for å ta vare på skognatur i Norge.

Dette er en ordning hvor skogeieren selv tilbyr skogareal til vern mot erstatning. Dersom området har natur- og miljøkvaliteter som gjør det aktuelt for vern, og vernestyresmaktene takker ja til tilbudet, kan området vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven. Les mer på frivilligvern.no