Kunngjøringer og høringer

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 16. juni 2022 (HFK-sak 128/22) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Steinklossveien 14 til offentlig ettersyn. 

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for oppføring av inntil 50 stk. boliger med tilhørende anlegg i form av lavblokkbebyggelse på gbnr. 28/227, Steinklossveien 14. Området får adkomst via Steinklossveien, som utvides med veibane og fortau. Øvrig areal reguleres til parkering, friområde og teknisk infrastruktur.

Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok i møte 16.06.22 å legge revidert vei- og gatenorm ut på høring.

Færder kommune har laget et forslag til ny anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kultur for perioden 2023 til 2027. Planforslaget er laget etter innspill fra innbyggere, lag, foreninger og organisasjoner. Kommunen ønsker nå innspill på forslaget til plan. 

Landbruksdirektoratet vedtok med hjemmel i konsesjonsloven § 7 16. november 2021 nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) for Brua Hjemseng brygge i tillegg til Tjøme, Brøtsø og Hvasser.