Kunngjøringer og høringer

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 16.11.2022 (HFK-sak 244/22) i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-14 vedtatt at oppheving av reguleringsplan nr. T37 for Rød-Brøtsø legges ut til offentlig ettersyn.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om oppstart av endring av reguleringsplan nr. 300 Et område ved Amundrødveien og Tørkopp. 

Formålet med planendringen er å tilrettelegge for riving av eksisterende bolig og garasje på eiendommen gbnr. 128/187, og utbygging av to nye boenheter. Tiltaket innebærer en endring av gjeldende reguleringsplan med tanke på plassering av bebyggelsen på eiendommen og høydebestemmelsene.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 26.10.2022 (HK-sak 222/22) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Glenne Pensjonat ut til offentlig ettersyn med vilkår om at området BFS1 reduseres fra 3 til 2 boenheter og totalprosjektet til 6 boenheter.

Landbruksdirektoratet vedtok med hjemmel i konsesjonsloven § 7 16. november 2021 nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) for Brua Hjemseng brygge i tillegg til Tjøme, Brøtsø og Hvasser.