Hva er regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling?

Regional ordning er et statlig tiltak for alle barnehager. Ordningen skal bidra til å sikre at alle barn får likeverdige barnehagetilbud med høy kvalitet. Regional ordning skal bidra til å utjevne forskjeller mellom barnehager med jevn høy kvalitet på innhold og arbeid og barnehager som har utfordringer knyttet til kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med kompetanse- og kvalitetsutvikling i norske barnehager. Tiltak i regional ordning skal støtte barnehageeiers ansvar for kompetanse- og kvalitetsutvikling. Utvikling av kvalitet i barnehagen er avhengig av at de ansatte får mulighet til å heve sin kompetanse, både individuelt og i et faglig fellesskap.

Regional ordning skal styrke og stimulere til langsiktig samarbeid med og synergieffekter mellom barnehager, barnehageeiere og utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning. Regional ordning er derfor et viktig tiltak for utvikling av barnehagelærerutdanninger og videreutdanninger for ansatte i barnehagen.