Redusert foreldrebetaling barnehage

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling gis til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense.

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert betaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr 550 000,– vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Fra 01. august 2024 vil husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr 366 667,– ha rett til redusert foreldrebetaling.

Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen for gratis kjernetid kr 615 590,–. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen kr 642 700,–.

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes på nytt for hvert barnehageår. 

Søk her

Gratis kjernetid

For barnehageåret 2024/2025 gjelder gratis kjernetid for barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022. Barn født i 2022 har rett på gratis kjernetid fra og med 01.08.24, uavhengig av når de fyller to år. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Det søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på samme søknadsskjema.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august, er 1. juni. Søknader behandles deretter fortløpende og vedtak blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er kommet inn. Søknadene behandles av administrativ stab oppvekst (AMS).

Slik søker du om redusert foreldrebetaling 

Det søkes om redusert foreldrebetaling på eget skjema. Dersom du har barn i barnehage og SFO søkes det for alle barna i samme skjema. 

  • Skjema skal inneholde inntektsopplysninger om hver forelder/foresatt/samboer/partner i husholdningen. Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.  
  • Søknader mottatt i løpet av skoleåret gjelder fra måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt og har ikke tilbakevirkende kraft. 

Dokumentasjon av inntekt 

Vi henter automatisk opplysninger om husholdningens inntekt fra Skatteetaten.

  • Dersom inntekten er endret fra siste skattemelding skal det legges ved dokumentasjon på denne endringen.
  • Dersom man ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet må man sende inn annen dokumentasjon på inntekt.


Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 mnd. Følgende dokumentasjon kan sendes inn dersom du ikke har en skattemelding, eller inntekten er endret fra skattemeldingen:​

Regler for foreldrebetaling

Mer informasjon om regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager er beskrevet i barnehagenes vedtekter.

 
Private barnehager har egne regler, se barnehagenes nettsider.

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00