Overgang til ungdomstrinn i Færder kommune

Foresatte med barn som planlegger å slutte på kommunal skole og starte på privatskole, eller  har ønske å søke om skolegang i annen krets ved overgang til ungdomstrinn må melde dette til AMS (Administrativ stab oppvekst og kunnskap) - i perioden fra 1. til 28. februar 2022.

Melding om overgang til privatskole:

Eleven fratas ikke sin rett til skoleplass i kommunen, selv om det søkes og varsles overgang til privatskole.
Informasjon til foresatte med barn på 7.trinn som søker overgang til privatskole ved overgang til ungdomstrinn: Saksgang ved melding om overgang til privatskole og utmelding av kommunal skole
Angående skyss: Se kommunale føringer for Retten til skyss for elever i privatskoler.

Søknad om skolegang i annen krets:

Foresatte som søker om skolegang i annen krets for sitt barn, må være oppmerksomme på at årsaken til skolebytte vil avgjøre rettigheter og ansvarsforholdet knyttet til kostnader for eventuell skoleskyss.
Informasjon til foresatte med barn på 7.trinn som søker skolegang i annen krets:
Saksgang ved søknad om skolegang i annen krets ved overgang til ungdomstrinn.

Angående skyss: Se Retten til skyss for elever med skolegang i annen krets.

Klageadgang:

Tildeling av skoleplass i annen krets, etter søknad, avgjøres ved enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at foresatte har mulighet for å klage på vedtaket, innenfor en frist på tre uker. Orientering om klageadgang blir gitt i vedtaksbrevet. Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som foretar den endelige behandlingen av klager.

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 33 39 00 00