Skoleskyss

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Færder som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • Er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • Er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen
  • Er elev ved vidergående skole med mer enn 6 kilometer til skolen
  • Elever i grunnskolen med særlig farlig skolevei
  • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skoleskyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted. Her gjelder også til eller fra SFO

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti.

Retten til skyss for elever i privatskoler.

Retten til skyss for elever i privatskoler gjelder bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der eleven bor.

  • Fylkeskommunen som har ansvar for og som avgjør om en elev har rett til skyss og hvordan en eventuell rett skal oppfylles.
  • Kommunen skal sørge for skyss til grunnskoleelever som har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Fylkeskommunen/kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole). Før klagen sendes klageinstansen, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.

Du kan få hjelp fra fylkeskommunen/kommunen til å søke om skoleskyss.

Retten til skyss for elever med skolegang i annen krets

Der søknad om skolegang i annen krets innvilges, ligger det til grunn en konkret vurdering av årsaken til skolebytte. Årsaken til skolebytte vil avgjøre rettigheter og ansvarsforholdet knyttet til kostnader for eventuell skoleskyss.

 Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre elevens rett til opplæring, eksempelvis retten til et godt psykososialt skolemiljø etter opplæringsloven §9 A-2 vil eleven kunne ha rett til skyss dersom øvrige vilkår for rett til skyss foreligger.

 Retten til skyss til annen skole vil vurderes individuelt.

Eksterne lenker

VKT har innført et erstatningsgebyr på kr 125 for elever som mister eller ødelegger skolekortene sine.

Beløpet betales til skolen på VIPPS-nummer 123779 og meldingen merkes med elevens navn og klasse.  Dette gjør eleven eller foresatte når skolen skal bestille duplikatet.

Eventuelt kan eleven betale kr 125 i kontanter på skolen.

 

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 33 39 00 00