Framskutt eller utsatt skolestart

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

Utsatt skolestart

Har barnet ditt behov for et ekstra modningsår, kan du søke Færder kommune om ett års utsettelse av skolestarten. Færder kommune sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for et ekstra modningsår, besluttes det utsatt skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

 • Modenhet og kognitivt nivå (evne til å forstå)
 • Språklige ferdigheter
 • Motorikk (beveglighet)
 • Sosiale ferdigheter

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året. Dersom barnet allerede går i barnehage i Færder kommune trenger man ikke søke på nytt. Barnet beholder plassen automatisk om det skal ha utsatt skolestart. Dersom barnet kommer flyttende til Færder kommune og søker utsatt skolestart må det søkes om barnehageplass i Foresatteportalen

Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

 • Barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen.
 • Barn som er født svært sent på året.

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

 • Barn med store og varige funksjonsnedsettelser.
 • Barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden.

Framskutt skolestart

 • For å få framskutt skolegang må barnet være fylt 5 år innen 1. april, og være minst på høyde med gjennomsnittet for barn som er ett år eldre.
 • Dette vurderes i forhold til intellekt, motorikk og sosiale evner.
 • Det er få barn som oppfyller disse kriteriene.

Før en eventuell søknad bør foreldrene drøfte de ulike alternativene med barnehagen. Barnehagen har ansvar for å gi veiledning om alternativene slik at foresatte har grunnlag for å foreta et valg.

Søk om framskutt eller utsatt skolestart

Søknad sendes til postmottak@faerder.kommune.no

Foreldre/foresatte må sende skriftlig søknad med vedlegg til Færder kommune innen 1. mars. 

Dersom barnet kommer flyttende inn i kommunen, må det søkes om barnehageplass i Foresatteportalen.

Ved søknad om utsatt skolestart for barn som allerede går i barnehage i Færder kommune, beholdes barnehageplassen automatisk.

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

 • Kartlegging med TRAS
 • Kartlegging med «Alle med»
 • Pedagogisk rapport
 • Dokumentasjon av syns- og hørselstest
 • Eventuell annen dokumentasjon

Saksbehandling

Færder kommune oversender søknaden til PP-tjenesten innen 15. mars.

PP-tjenesten gjennomfører en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering, der barnet enten anbefales eller ikke anbefales utsatt/framskutt skolestart. Den sakkyndige vurderingen sendes foresatte med kopi til Færder kommune innen 1. mai.

Klagemulighet

Færder kommune fatter et enkeltvedtak, der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages etter nærmere beskrivelse i enkeltvedtaket.