Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.
Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.

I Færder kommune består koordinerende enhet av tjenesteledere i helse- og omsorgsektoren, oppvekst- og kultursektoren, samt leder NAV, leder PPT og representant for skole- og barnehagekontoret.

Koordinerende enhet har ansvaret for å:

  • Være pådriver for å sikre god tverrfaglig og -enhetlig samordning, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud
  • Være et fast lett tilgjengelig kontaktpunkt, "Én-dør-inn", for brukere, interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor habilitering og rehabilitering
  • Systemansvar for individuell plan for personer med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester
  • Ansvar for kompetanseutviklingstiltak for koordinatorer

Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere, og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

For nærmere bakgrunn for koordinerende enhets ansvar og oppgaver, henvises til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator kap. 3.

I Færder kommune er koordinerende enhet organisert under tjenestekontoret.
Dersom du ønsker kontakt med koordinerende enhet, ring tjenestekontoret 95 19 34 80 (kl. 09:00–14:00).

Tjenestekontoret
Telefon +47 95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag
kl. 09:00–14:00